Зміст проекту
  Вступ              
 

Текст проекту Положення

 

 

 

 

Зауваження та пропозиції

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від "___" _________ 2002 р. № ____ Київ

Про затвердження Положення
про участь громадськості в процесі прийняття рішень
з питань, що стосуються довкілля
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Івано-Франківському Управлінні Екології i Природних Ресурсів
Висловити стосовно тексту Проекту наступне:

 Документ ще дуже "сирий", кількість редакційних i стилістичних зауважень дуже велика. Слід доопрацювати первинне редагування проекту, включно з його структурою, i знову дати на обговорення.
Протокол засідання
З метою вжиття заходів щодо забезпечення прав громадськості у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, відповідно до статей 38, 40, 50 Конституції України, статей 3, 9, 21 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статей 3, 6, 8, 10, 11 Закону України "Про екологічну експертизу", статей 69-74 Закону України "Про звернення громадян", статей 12,13 Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", статей 8,9,12,18 Закону України "Про планування та забудову територій" та у зв'язку з ратифікацією Україною Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, Кабінет Міністрів України постановляє:  
bullet   В.Березін /Бахмат/ м.Артемівськ,                Донецька обл.
Почему нет ссылок на существующее Положение по радиационной безопасности, ссылок на Закон о местном самоуправлении о разработке таких Положений в Уставах Громад и пр.?

bullet А. Галкіна, МК "Спільні дії", Миколаїв
Додати пункт 3: Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах державним адміністраціям, міністерствам, відомствам, виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування розробити Положення про Громадські ради при них, із залученням заінтересованої громадськості

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
У преамбулі слова "статей 69-74 Закону України "Про звернення громадян" треба уточнити так як вказаний закон немає такої кількості статей.
Матеріали засідання

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
Пропонуємо вступну частину проекту Постанови КМУ розпочати словами: " Кабінет Міністрів України постановляє:", оскільки цього вимагає п.7 Постанови КМУ від 05.06.00р. № 195 "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України", а саме: "Вступна частина Постанови складається із слів "Кабінет Міністрів України постановляє:"
Тексти зауважень
1. Затвердити Положення про участь громадськості в процесі прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля, що додається.  
2. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах державним адміністраціям, міністерствам, відомствам, виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування забезпечити сприяння громадськості у реалізації визначених законодавством України повноважень у сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки та внести зміни до своїх нормативних актів з цих питань.  

Положення
про участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля

bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Одеській області
I. Проекты положений КМУ по выполнению Орхуской конвенции в целом одобрить.

2. Включить в тексты положений:

а/ обеспечить государственными органами систематическую публикацию характеристик состояния окружающей среды в регионах;

б/ обязать публиковать информацию о рассматриваемых проектах строительства и реконструкции объектов,оказывающих влияние на окружающую среду;

в/ публиковать результаты оперативного контроля состояния окружающей среды, экстремальных ситуациях и другие.

3. В форме запроса на получение информации исключить пункт об оплате за дополнительную информацию.

4. Просить облгосадминистрацию включить в план мероприятий по выполнению "Распоряжения №688/а-2002" от 18.09.02г. вопросы по охране окружающей среды.
Рішення громадської Ради

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Донецькій області
1. Поддержать инициативу Министерства Экологии и Природных ресурсов по привлечению широких кругов общественности к разработке проекта Положения.

2. В связи с неразрывностью тем, признать целесообразным разрабатывать не два Положения, а одно.

3. Предложить дополнить раздел об общественных слушаниях статьей, в которой указываются ныне существующие нормативные акты на проведение слушаний: в Законе про местное самоуправление в Украине, в Положении о проведение общественных слушаний по вопросам радиационной безопасности и др.

4. Предложить дополнить Положение подробно разработанными, следующими формами участия общественности, с четко выписанными процедурами:

- представительство заинтересованной общественности с правом решающего голоса во всех комиссиях местных властей по экологии и здоровью ( озеленение, градостроительство и архитектура, ЧС и пр.) и с правом совещательного голоса в депутатских структурах. С четким механизмом легитимности этого представителя (например, направление от Совета общественных ЭКО-НГО и пр.);

- создание сообществ владельцев жилья;

- разработка местных экологических планов действий;

- возможность на конкурсной основе получать бюджетное финансирование из экологического фонда;

- участие в обсуждении разрешительных документов (ОВОС и т.п.);

- разработка всех местных планов, программ, концепций и стратегий;

- проведение общественной экологической экспертизы;

- общественные экологические инспектора;

- общественные консультации (как процедура получения мнения у граждан и доведения до властей).
Протокол засідання

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів України в Закарпатській області
Проект документу потребує доопрацювання в редакційному та стилістичному плані.
Витяг з Протоколу Засідання

bullet   "МАМА-86-Харків"
В назві "Положення про участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля" логічно було б вжити "..., які стосуються довкілля".
Тексти зауважень
Загальні питання
bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
Пропонуємо розділи проекту Положення пронумерувати, оскільки згідно з п. 8 Постанови КМУ від 05.06.00р. № 195 "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" встановлено, що "У разі потреби весь текс постанови може бути поділений на розділи та підрозділи.

Розділи мають заголовки і нумеруються.
Тексти зауважень
1. Це Положення регулює процедури реалізації права громадськості на участь в процесі прийняття рішень, що стосуються раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки ( далі - довкілля).  
2. В цьому Положенні вживаються наступні терміни:  
2.1. Громадськість означає одну або більше фізичних або юридичних осіб, або їх об'єднань та організацій, що діють згідно з чинним законодавством України.
bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Сумській області
П. 2.1. Громадськість означає групу фізичних осіб - далі по тексту.
Лист від Управління

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
П. 2.1. викласти в такій редакції: "Громадськість - це одна або більше фізичних осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства) або юридична особа, що діє відповідно до законодавства України."
Матеріали засідання
2.2. Заінтересована громадськість – це громадськість, на яку справляє або може справляти негативний вплив процес прийняття рішень з питань раціонального використання та охорони природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, або така громадськість, яка має заінтересованість в цьому процесі. Громадські організації, статутна діяльність яких пов'язана з охороною навколишнього природного середовища та які відповідають вимогам діючого законодавства, вважаються такими, що мають заінтересованість.
bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Сумській області
П.2.2. … на яку справляє або може справляти негативний вплив … - а як позитивний, то це не "зацікавлена громадськість".

Пропозиція: … громадськість, якій не байдужий процес… далі по тексту
Лист від Управління

bullet А. Галкіна, МК "Спільні дії", Миколаїв
Замінити: Такими, що мають заінтересованість, вважаються громадські організації, що зареєстровані в порядку визначеному законодавством

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
Пропонуємо в п.2.2. проекту Положення після слів "негативний вплив" та перед словами "прийняте рішення" виключити слово "процес", оскільки на громадськість справляє або може справити негативний вплив саме рішення ( його зміст).
Пропонуємо в п.2.2. проекту Положення розпочати визначення так: заінтересована громадськість - це фізичні та юридичні особи та (або) їх об'єднання, на яких...", а також відповідно виключити частину другу даного пункту, що визначає певні громадські організації такими, які мають заінтересованість.
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
Необхідно виключити п.2.2, а якщо і застосовувати цей пункт, тоді замінити термін "заінтересована громадськість" на "зацікавлена громадськість".
Додаток до протоколу
2.3. Орган, який приймає рішення у сфері довкілля означає:
одноособовий чи колегіальний орган держави, центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань земельних ресурсів, з питань лісового господарства, з питань водного господарства, з питань містобудування та архітектурної політики, інші уповноважені на це центральні органи виконавчої влади, їх органи на місцях, або місцева державна адміністрація, або орган місцевого самоврядування, посадові особи центральних органів державної виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, які уповноважені приймати рішення з питань, що стосуються раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.
 
2.4. Процедури прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля та залучення громадськості до яких обов'язкове включають:

розробку та прийняття міждержавних, загальнодержавних, регіональних та місцевих програм, планів, політичних документів, що стосуються довкілля;

розробку та прийняття законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що спрямовані на регулювання відносин у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

прийняття рішень щодо здійснення екологічно небезпечних видів діяльності, які відповідно до законодавства України визначені як об'єкти підвищеної небезпеки та по яких проведення державної екологічної експертизи обов'язкове, а також про оцінку впливу на навколишнє природне середовище таких видів діяльності;

прийняття рішень про видачу дозволів (ліцензій) на використання природних ресурсів, здійснення викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, в тому числі рішення про видачу дозволів на умисне вивільнення генетично змінених організмів, на поводження з небезпечними речовинами та відходами та їх розміщення в навколишньому природному середовищі.
bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Сумській області
П.2.4. Процедури ... додати в кінці речення: … що стосуються довкілля та економіки.
Лист від Управління

bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Дніпропетровській області
У п.2.4 вважаємо за необхідне в останньому підпункті слова "прийняття рішень про видачу дозволів на здійснення викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, … на поводження з небезпечними речовинами та відходами та їх розміщення в навколишньому природному середовищі" виключити.
Лист від Управління

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Черкаській області
До п. 2.4:
Пропонується виключити абзац п'ятий та в абзаці четвертому викреслити слова: "а також про оцінку впливу на навколишнє природне середовище таких видів діяльності".
Протокол засідання

bullet А. Галкіна, МК "Спільні дії", Миколаїв
Додати: Зокрема Постанови Кабінету Міністрів України, Рішення сесій депутатів всіх рівнів

bullet   "МАМА-86-Харків"
Пункт 2.4 не включає питання вже діючих програм.
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
В п.2.4 не розроблена система контролю за процедурою виконання і не вказана відповідальність посадових осіб за невиконання цієї процедури.

П. 2.4 не включає питання вже діючих програм.
Додаток до протоколу
2.5. Форми можливої участі громадськості у процедурі прийняття рішень, що стосуються довкілля – це організовані у встановленому порядку публічні слухання, відкриті засідання, виступи у засобах масової інформації, подання усних та письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення представників громадськості до складу експертних груп, комісій по проведенню громадських екологічних експертиз.
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Івано-Франківському Управлінні Екології i Природних Ресурсів
Істотним зауваженням є недостатнє охоплення пунктом 2.5 проекту всіх форм участі громадськості у процесі прийняття рішень. Пропонуємо наступний перелік форм участі:

- участь з iнiцiативи держави, або іншого суб'єкта, що приймає рішення;

- слухання, круглі столи, відкриті засідання, відкриті публічні дискусії в засобах МI;

- включення представників заінтересованої громадськості до комітетів, робочих груп, інших робочих органів, що готують рішення;

- включення представників заінтересованої громадськості до виконання державної екологічної експертизи, оцінки впливу на середовище;

- включення представників громадськості до постійних i непостійних комісій з питань, що стосуються довкілля створених державними органами i іншими
суб'єктами, що приймають рішення;

- публікування попередніх заяв про намір прийняти рішення, що може мати наслідком вплив на середовище з метою виявлення заінтересованих сторін серед громадськості;

- забезпечення доступу громадськості до інформації, що стосується довкілля,
надання мотивованих відповідей на звернення i запити;

Участь з iнiцiативи громадськості:

- громадські слухання, круглі столи, відкриті засідання, відкриті публічні дискусії в засобах МI;

- звернення до державних органів, інших суб'єктів щодо прийняття ними рішень, що можуть мати вплив на середовище;

- громадська експертиза;

- звернення i запити;

- створення громадських комітетів, комісій, інших громадських органів з питань, що стосуються довкілля.
Протокол засідання

bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Житомирській області
пункт 2.5. доповнити словами "альтернативні проекти"
Лист від Управління

bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Дніпропетровській області
У п.2.5 слова "включення представників громадськості до складу експертних груп" виключити.
Лист від Управління

bullet А. Галкіна, МК "Спільні дії", Миколаїв
Замінити:...відкриті засідання, органів, які приймають рішення у сфері довкілля, Колегії цих органів, участь у роботі депутатських комісій всіх рівнів з правом дорадчого голосу.

Додати:...створення та робота Громадських рад при всіх Органах, які приймають рішення у сфері довкілля

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п. 2. 5 Додати: "місцеві ініціативи".
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Вiталiй Зуєв юрист ХМГО "ЕкоПраво-Харкiв"
* Основне i найбiльше зауваження стосується того, що в пунктi 2.5. проекту встановлено, що Форми можливоi участi громадськостi у процедурi прийняття рiшень, що стосуються довкiлля - це органiзованi у встановленому порядку публiчнi слухання, вiдкритi засiдання, виступи у засобах масової iнформацiї, подання усних та письмових зауважень, пропозицiй i рекомендацiй, включення представникiв громадськостi до складу експертних груп, комiсiй по проведенню громадських екологiчних експертиз. Але в подальшому в текстi проекту розглянуто тiльки процедуру проведення громадських слухань. Все це позначилося в подальшому на змiстi проекту. Взагалi не враховано можливостi участi громадськостi в дiяльностi органiв державної влади i мiсцевого самоврядування тощо.
Текст зауважень

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
П.2.5 останню частину речення слід уточнити відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу", а саме "включення представників громадськості до складу експертних комісій, груп по проведенню громадської екологічної експертизи.
Матеріали засідання

bullet   "МАМА-86-Харків"
В пункті 2.5 наведено перелік форм можливої участі громадськості у процедурі прийняття рішень. Але ділі розглянуто тільки процедуру громадських слухань.
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
Основне і найбільше зауваження стосується того, що в пункті 2,5. проекту встановлено, що "Форми можливої участі громадськості у процедурі прийняття рішень, що стосуються довкілля - це організовані у встановленому порядку публічні слухання, відкриті засідання, виступи у засобах масової інформації, подання усних та письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення представників громадськості до складу експертних груп, комісій по проведенню громадських екологічних експертиз". Але в подальшому в тексті проекту розглянуто тільки процедуру проведення громадських слухань. Все це позначилося в подальшому на змісті проекту. Взагалі не врахована можливість участі громадськості в діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування тощо.
Додаток до протоколу
2.6. Громадські слухання - це публічні слухання або відкриті засідання із залученням громадськості та з метою обговорення Заяви про наміри та/або Заяви про екологічні наслідки здійснення певної діяльності (експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки), яка впливає або може впливати на стан навколишнього природного середовища (спричиняти фізичний, біологічний або хімічний вплив на навколишнє природне середовище), або проекту рішення, яке планується прийняти щодо екологічно небезпечного виду діяльності чи експлуатації екологічно небезпечного об'єкта, всіх відповідних матеріалів щодо альтернативних варіантів такого рішення, включаючи відмову у наданні дозволу на здійснення такої діяльності, заходів щодо запобігання або зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище такого виду діяльності чи об'єкта, або проекту нормативного акту, що спрямований на регулювання відносин у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.  
bullet  Дмитро Скрильніков /Екоправо-Львів/
п. 2.6 - Визначення громадських слухань досить нечітке. Не зрозуміло відмінність поняття громадських слухань від публічних слухань, а також відкритих засідань.

Яким чином і хто буде вирішувати чи проводити відкриті засідання чи публічні слухання?

У визначенні використовується визначення понять слухань через подібне (аналогічне) але ніде не визначене поняття. (поняття публічних слухань і відкритих засідань і їх відмінність ніде не визначено)

bullet   В.Березін /Бахмат/ м.Артемівськ,                Донецька обл.
Элементы участия общественности:
- представительство общественности с правом решающего голоса во всех комиссиях местных властей по экологии и здоровью (озеленение, градостроительство и архитектура, ЧС и пр.) и с правом совещательного голоса в депутатских структурах. С четким механизмом легитимности этого представителя (например, направление от Совета общественных ЭКО-НГО и пр.);
- создание сообществ владельцев жилья;
- разработка местных экологических планов действий;
- возможность на конкурсной основе получать бюджетное финансирование из экологического фонда.

И такого участия можно додумать еще достаточно (кроме общественных слушаний, что безусловно важно).

bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Сумській області
П.2.6. додати: спричиняти ... гігієнічний"
Лист від Управління

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
П. 2.6 слід уточнити поняття громадські слухання. Поняття визначається через інші поняття: публічні слухання та відкриті засідання які ніде не визначені і є окремими засобами участі громадськості.
Матеріали засідання

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
Вважаємо, що пункт 2.6 треба викласти в наступній редакції "Громадські слухання - це публічні слухання або відкриті засідання із залученням громадськості або організовані громадськістю та з метою обговорення Заяви про наміри та/або Заяви про екологічні наслідки здійснення певної діяльності (експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки), яка впливає або може впливати на стан навколишнього природного середовища...".
Додаток до протоколу
2.7. Замовники прийняття рішень, що стосуються довкілля – це:

підприємства, установи, організації різних форм власності та господарювання, громадяни-підприємці, які мають намір здійснювати чи здійснюють діяльність, що пов'язана з використанням природних ресурсів, або впливає чи може впливати на стан навколишнього природного середовища, чи які експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки, по яких проведення державної екологічної експертизи обов'язкове;

державні органи-розробники проектів законодавчих та підзаконних нормативних актів, реалізація яких може мати негативний вплив на довкілля, проектів цільових і комплексних міждержавних, державних, регіональних та місцевих екологічних програм, проектів генеральних планів і схем розвитку населених пунктів, розміщення продуктивних сил, використання природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

державні органи, на які покладаються повноваження у сфері ліцензійної, оборонної діяльності, приватизації або інших форм зміни права власності та прийняття рішень з цих питань тощо.
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п. 2. 7 Додати ще один підпункт:

" - громадськість і місцеві ініціативи".
Матеріали засідання  Pic >>>
2.8. Суб'єкти громадських слухань – замовники прийняття рішень, що стосуються довкілля, центральні органи виконавчої влади у галузі раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, їх органи на місцях, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, органи засобів масової інформації, заінтересована громадськість.
bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Сумській області
П.2.8. додати: "представники підприємств, організацій, інших установ."
Лист від Управління

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п. 2. 8 Суб'єктами слухань повинні бути незалежні експерти.
Матеріали засідання  Pic >>>

Ініціювання громадських слухань

 
3. Ініціатива винесення на громадські слухання рішень з питань, що стосуються довкілля покладається на замовника прийняття рішення та на орган, який приймає рішення у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.
bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Сумській області
П.3. додати: "… що стосуються довкілля та економіки".
Лист від Управління

bullet   Громадська Рада організацій
природоохоронного спрямування Дніпропетровської області
п.3 розділу "Ініціювання громадських слухань" викласти у наступній редакції: "Ініціатива винесення на громадські слухання рішень з питань, що стосуються довкілля, обумовлених загальнодержавними та суспільними екологічними інтересами покладається на замовника прийняття рішення та на орган, який приймає рішення у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, і може надходити до органів держави та органів місцевого самоврядування від заінтересованої громадськості".
Лист від Управління екології області

bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Рівненській області
Пункт 3 викласти в наступній редакції: "Ініціатива винесення на громадські слухання рішень з питань, що стосуються довкілля, покладається на заінтересовану громадськість, замовника прийняття рішення та орган, який приймає рішення у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.
Лист від Управління

bullet   Вiталiй Зуєв юрист ХМГО "ЕкоПраво-Харкiв"
* В пунктi 3 - iнiцiювання громадських слухань необхiдно бiльш точно визначити рiвень i перелiк видань. Оскiльки якийсь "Реферативний журнал iз гуманiтарних наук" теж є республiканським державним засобом масової iнформацiї.

* В проектi положення взагалi не передбачено форм врахування результатiв громадських слухань. Зафiксовано лише, що результати громадських слухань та iнших форм участi громадськостi повиннi бути максимально врахованi при пiдготовцi проекту рiшення. Але вiдсутнi положення щодо вiдповiдальностi за неврахування зауважень i рiшень громадських слухань, а також процедура аргументованої вiдповiдi на зауваження i обгрунтування неврахування зауважень.

* Не визначено питання порядку iнiцiювання участi громадськостi в процесi прийняття рiшень (хто може iнiцiювати, кiлькiсть заяв) i обов'язки врахування цього з боку державних органiв, а також питання фiнансування громадських слухань iнiцiйованих громадськiстю.
Текст зауважень

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Донецькій області
В пункт 3 добавить возможность вынесения вопросов на общественные слушания заинтересованной общественностью.
Протокол засідання

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
В пункті 3 - ініціювання громадських слухань, необхідно більш точно визначити рівень і перелік видань, оскільки якийсь "Реферативний журнал із гуманітарних наук" теж є республіканським державним засобом масової інформації.
В проекті положення взагалі не передбачено форм врахування результатів громадських слухань. Зафіксовано лише, що результати громадських слухань та інших форм участі громадськості повинні бути максимально враховані при підготовці проекту рішення. Але відсутні положення щодо відповідальності за неврахування зауважень і рішень громадських слухань, а також процедура аргументованої відповіді на зауваження і обґрунтування неврахування зауважень.

Не визначено питання порядку ініціювання участі громадськості в процесі прийняття рішень (хто може ініціювати, кількість заяв) і обов'язки врахування цього з боку державних органів, а також питання фінансування громадських слухань ініційованих громадськістю.

Необхідно визначити що містить в собі поняття "громадськість" та " громадські слухання".

Необхідне чітке визначення, що таке екологічно-небезпечні об'єкти та який орган чи особа уповноважені організовувати громадські слухання.

Не вказана система організації і фінансування громадських слухань, тобто місця проведення і які громадські слухання фінансуються за рахунок держави, а які за рахунок ініціатора проведення.

Взагалі це положення регламентує не участь громадськості в прийняття рішень, а проведення громадських слухань, тому доцільно змінити назву на Положення про проведення громадських слухань з питань, що стосуються довкілля.
Додаток до протоколу
3.1. Підставами для винесення на громадські слухання рішень з питань, що стосуються довкілля є:

опублікування в республіканських та місцевих державних засобах масової інформації Заяви про наміри та/або Заяви про екологічні наслідки діяльності або експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища;

заява (клопотання) про видачу дозволу (ліцензії) на спеціальне використання природних ресурсів, на викиди, скиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, на умисне вивільнення генетично змінених організмів, на поводження з небезпечними речовинами та відходами;

підготовка органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, установами, організаціями проектів рішень з питань, що стосуються довкілля та опублікування їх у засобах масової інформації.
bullet  Засідання Громадської ради сталого екологічного розвитку при Держуправлінні екоресурсів у Вінницькій області
п. 3.1. проекту доповнити окремим абзацом такого змісту:
"органи, що приймають рішення у сфері довкілля, погоджують проекти рішень із
Громадськими радами неурядових екологічних організацій на місцях"
Протокол засідання
3.2. Заяви про наміри та/або Заяви про екологічні наслідки діяльності або експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища повинні включати таке:

опис промислового об'єкта, фізичні та технічні характеристики запропонованої діяльності, включаючи оцінки передбачуваних викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище та розміщення відходів;

опис найбільш суттєвих факторів впливу на навколишнє природне середовище;

опис заходів, передбачених для запобігання та/або зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, включаючи зменшення викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів;

огляд основних альтернативних рішень, розглянутих заявником;

інші можливі відомості.
bullet  О. Требух, МННЦ ОНУ ім. Мечнікова
Змінити: опис всіх суттєвих факторів впливу на навколишнє природне середовище

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п. 3. 2 Додати ще один підпункт:

" - ініціатива може бути громадською".
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
Заявник повинен обґрунтувати доцільність чи необхідність впровадження діяльності, що планується із залученням соціально-економічних показників ( кількість робочих місць, забезпеченість продукцією у даному районі та інш.) (п.3.2).
Додаток до протоколу
3.3. Пропозиції щодо ініціювання громадських слухань з питань, обумовлених загальнодержавними та суспільними екологічними інтересами можуть надходити до органів держави, органів місцевого самоврядування і від заінтересованої громадськості.
bullet   Громадська Рада організацій
природоохоронного спрямування Дніпропетровської області
п.3.3. розділу "Ініціювання громадських слухань" скасувати.
Лист від Управління екології області

bullet  О. Требух, МННЦ ОНУ ім. Мечнікова
Змінити: "можуть" на "повинні"

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
П. 3. 3 - видалити.
Матеріали засідання  Pic >>>
Підготовка громадських слухань  
4. Орган, який приймає рішення в сфері довкілля відповідно до своїх повноважень не пізніше, ніж за два місяці з моменту одержання заяви від замовника прийняття рішення про видачу відповідного дозволу на здійснення екологічно небезпечної діяльності, або про проведення державної експертизи відповідних об'єктів екологічної експертизи, або про розгляд та прийняття відповідного нормативного акту в сфері екології тощо залучає громадськість до публічних слухань або відкритих засідань шляхом:

а) оголошення (опублікування) по радіо, телебаченню та в інших засобах масової інформації відомостей про:

проект нормативного акту;

заяву (клопотання) про намір здійснювати запропонований вид діяльності, за якою буде прийматися рішення;

характер можливих рішень або проект рішення по запропонованому виду діяльності;

державний орган, відповідальний за прийняття рішення по запропонованому виду діяльності та до якого можна надсилати інформаційні запити, пропозиції, зауваження та рекомендації з питань прийняття рішення, що стосується довкілля та його адресу; строки надання інформаційних запитів, зауважень та пропозицій;

загальну інформацію, яка є в наявності щодо запропонованого виду
діяльності;

охоплення запланованого виду діяльності національною чи транснаціональною процедурою оцінки впливу на навколишнє середовище;

форми можливої участі громадськості у процедурі прийняття рішення;

час і місце проведення громадських слухань з цього питання;

б) розміщення таких відомостей на електронних носіях і базах даних, доступних для громадськості, включаючи Інтернет;

в) розсилки таких відомостей колу заінтересованої громадськості, особам та
організаціям, включених за їх проханням в спеціальний лист розсилки інформації;

г) розміщення оголошень в публічних місцях, в приміщеннях органів центральної та місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, уповноважених на прийняття рішення;

д) створення представницьких консультативних органів, або громадських дорадчих рад з числа представників органів державної влади, місцевого самоврядування, замовників рішення та громадськості з метою координації заходів по проведенню громадських слухань.
bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Сумській області
П.4. додати: "… на здійснення економіко-екологічної небезпечної діяльності…" далі по тексту.
Лист від Управління

bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Дніпропетровській області
У п.4 слова "або про проведення державної експертизи відповідних об'єктів екологічної експертизи" виключити.
Лист від Управління

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Черкаській області
До п.4:
Виключити слова "або про проведення державної експертизи відповідних об'єктів екологічної експертизи", так як ст.38 Закону України "Про екологічну експертизу" визначає 45 днів на проведення експертизи. Додаткові два місяці з моменту надходження заяви від замовника, як це пропонується цим пунктом проекту Положення, законом не передбачено.
Протокол засідання

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
Пропонуємо в абз.4 пп.а) п.4 проекту Положення слово "надання" замінити на слово "подання".
Пропонуємо в пп.а) п.4 проекту положення додати окремим абзацом "про початок процедури".
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
Відповідальність за підготовку громадських слухань необхідно покласти на замовника (після надання на це письмової згоди органа, який приймає рішення у сфері довкілля) і встановити термін 1 місяць (п.4).
Додаток до протоколу
5. Орган, який приймає рішення в сфері довкілля повинен залучати громадськість і на більш ранній стадії – на стадії підготовки заявником заяви про наміри або підготовки проекту рішення, тобто коли рішення планується до прийняття, і всі його альтернативи відкриті для обговорення.
bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Рівненській області
Пункт 5 викласти в наступній редакції: "Замовник повинен залучати громадськість і на більш ранній стадії методом опитування населення - на стадії підготовки заявником заяви про наміри або підготовки проекту рішення, тобто коли рішення планується до прийняття, і всі його альтернативи відкриті для обговорення".
Лист від Управління

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п. 5 Замінити " повинен" на "може".
Матеріали засідання  Pic >>>
6. Для ініціювання громадських слухань громадськістю ії представники подають письмову заяву до органу, який приймає рішення в сфері довкілля, з обґрунтуванням необхідності проведення громадських слухань. Цей орган повинен розглянути заяву громадськості протягом 20 днів і прийняти рішення щодо доцільності проведення громадських слухань, про що повідомити заявника.

У випадку позитивного вирішення питання орган, відповідальний за прийняття рішення, призначає дату та місце проведення громадських слухань не пізніше як протягом 30 днів з моменту отримання заяви.

Відмова в проведенні громадських слухань повинна бути мотивована в письмовій формі органом, відповідальним за прийняття рішення.
bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Черкаській області
До п.6:
Розширити пункт, а саме:

Визначити критерії доцільності організації громадських слухань для уникнення можливості корумпованих дій органів місцевого самоврядування та замовників виду діяльності.

Визначити критерії обґрунтування необхідності проведення громадських слухань з боку громадськості, а саме: звернення громадськості повинне містити чітке посилання на можливе порушення екологічного законодавства в разі реалізації запропонованого виду діяльності, уникати необґрунтованих звинувачень та емоційних характеристик, які не мають відношення до розгляду порушеного питання.

Визначити конкретний термін прийняття остаточного рішення стосовно розміщення виробництва чи виду діяльності, обмеживши терміни прийняття рішення та громадського розгляду згідно Закону України "Про екологічну експертизу".

Визначити порядок розгляду питань по видах діяльності:

-нормативно-правові, законодавчі акти тощо;

- розміщення нового виробництва та виду діяльності.
Протокол засідання

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п. 6 Узгодити терміни екологічних заходів.
п. 6 Викласти " Пропозиції щодо ініціювання громадських слухань громадськістю..." і далі за текстом. Чому цей орган приймає рішення про доцільність проведення громадських слухань?
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
Пропонуємо в п.6 проекту Положення додати після слів "повідомити заявника" слова "у письмовій формі". Оскільки дана вимога передбачена Законом України "Про звернення громадян".
Зауважуємо, що строк розгляду заяви, зазначений в п.6 проекту Положення, а саме 20 днів суперечить строку розгляду заяв громадян, який встановлений Законом України "Про звернення громадян", тобто акту, що має вищу юридичну силу.
Тексти зауважень

bullet   "МАМА-86-Харків"
Пункт 6. Наплутано з термінами.
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
ст. 6 носить дозвільний характер. Це протирічить самій суті поняття "участь громадськості в процесі прийняття рішень". Має бути заявний характер, що передбачає обов'язковість влади приймати пропозиції громадськості про публічні слухання та максимально враховувати її думку за результатами таких.
Додаток до протоколу
7. З метою узгодження інтересів суб'єктів громадських слухань у разі виникнення розбіжностей у процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля створюються представницькі консультативні органи або дорадчі ради із числа представників громадськості, замовника рішення, органу, уповноваженого приймати рішення в сфері довкілля.
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п.7 викласти в такій редакції. "що стосуються довкілля створюються наказом органу, уповноваженого приймати рішення в сфері довкілля представницькі консультативні органи..." та далі за текстом.
п. 7 Замінити: "представницькі консультативні органи, або дорадчі ради з числа представників громадськості, замовника рішення" на "наказом".
Матеріали засідання  Pic >>>
Проведення громадських слухань  
8. Представницькі консультативні органи, або громадські дорадчі ради у терміни, визначені органом, який приймає рішення у сфері довкілля проводять громадські слухання у будь-яких зручних для громадськості формах (відкриті засідання, публічні слухання, виступи у засобах масової інформації, подання усних та письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення представників громадськості до складу експертних груп, комісій по проведенню громадських екологічних експертиз).
bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Дніпропетровській області
У п.8 слова "включення представників громадськості до складу експертних груп" виключити.
Лист від Управління

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Черкаській області
До п.8:
Викреслити слова: "комісій по проведенню громадських екологічних експертиз", так як відсутнє положення про роботу та правомочність таких комісій.
Протокол засідання
9. Якщо на ранніх стадіях громадськість не мала можливості взяти участь у процесі прийняття рішення з вини органу, який уповноважений приймати рішення в сфері довкілля, їй повинна бути надана така можливість на інших стадіях реалізації проектів та прийняття рішень з цих питань.  
10. Громадські слухання розпочинаються із доповіді замовника або органа, який відповідальний за прийняття рішення про суть питань, включених до проекту рішення, яке планується прийняти, альтернативних варіантів рішення, включаючи можливість відмови від надання дозволів на здійснення запланованої діяльності, відповідних матеріалів про можливі негативні впливи на навколишнє природне середовище та заходи для їх запобігання та/або зменшення, про зміст проекту нормативного акту, про зауваження та пропозиції громадськості, які надійшли до початку громадських слухань.  
11. Для проведення громадських слухань органом, який приймає рішення в сфері довкілля визначаються помірковані строки для різних етапів, що має забезпечити достатній час для інформованості громадськості про всі особливості з питань прийняття таких рішень. Громадськості повинно бути надано достатній час для ознайомлення з матеріалами, які стосуються запланованого рішення та формулювання запитів, зауважень, пропозицій та думки громадськості, в залежності від обсягу матеріалів, але не менш як 30 днів з моменту надання інформації.  
12. Надання громадськості будь-яких відомостей з питань прийняття рішення, що стосується довкілля здійснюється на засадах повноти, об'єктивності, відкритості, доступності та безоплатності.
bullet  О. Требух, МННЦ ОНУ ім. Мечнікова
Додати: крім тих, що складають державну таємницю
13. Під час проведення громадських слухань громадськості надається можливість вільно висловлювати думки щодо винесених на розгляд питань, подавати письмові та усні зауваження, пропозиції, рекомендації тощо, у письмовій формі - до початку громадських слухань, або в усній формі - під час громадських слухань.

Громадськості має бути також надана можливість ознайомлення з популярним резюме матеріалів з питань прийняття рішень, що стосуються довкілля.
 
14. Матеріали громадських слухань повинні записуватись за допомогою стенографічних або аудіо-, відео-, візуальних методів. Представники замовника рішення або органу, який приймає рішення у сфері довкілля повинні забезпечити відповіді на питання громадськості в усній формі під час громадських слухань та у письмовій формі після закінчення громадських слухань.

На запити громадськості з питань прийняття рішення, що стосується довкілля замовником рішення або органом, який приймає рішення мають бути надані повні, об'єктивні та обґрунтовані відповіді у строк, що не перевищує 10 календарних днів.
bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Черкаській області
До п.14:
Замінити слова "та у письмовій формі" на слова "або у письмовій формі по окремому запиту".
Протокол засідання

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
Пропонуємо в п.14 проекту Положення після слів "у письмовій формі" додати слова "до та (або)".
Тексти зауважень
15. Звіти про публічні слухання, відкриті засідання з питань прийняття рішень, що стосуються довкілля разом із його стенограмою або аудіо (відео) записом мають бути представлені громадськості для ознайомлення за наявності запитів.  
16. Загальна інформація про громадські слухання, їх основні висновки та пропозиції громадськості повинні бути опубліковані замовником рішення, або державним органом, який приймає рішення у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки у засобах масової інформації чи доведені до відома усіх заінтересованих осіб іншим можливим способом.
bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Дніпропетровській області
У п.16 слова "або державним органом, який приймає рішення у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони
навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки" виключити.
Лист від Управління
17. Фінансування участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля (крім участі громадськості в проведенні громадської екологічної експертизи) здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів або за рахунок замовника проекту рішення.
bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Рівненській області
В п.17 слова "державного та місцевих бюджетів" вилучити.
Лист від Управління

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
П. 17 - деклараційний! Необхідно писати конкретно порядок фінансування.
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
П. 17. Фінансування участі …. що це означає?
Матеріали засідання

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
Пропонуємо в п.17 чітко визначити за чий рахунок буде здійснюватися фінансування участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.
Тексти зауважень
Завершення громадських слухань  
18. Результати громадських слухань та інших форм участі громадськості повинні бути максимально враховані при підготовці проекту рішення.
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п. 18 Вказати в якому вигляді відображається результат слухань: протокол, акт, заключення чи вільна форма
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   "МАМА-86-Харків"
Пункт 18. Не наведено засобу врахування результатів громадських слухань та інших форм участі громадськості
Тексти зауважень
19. Протягом 30 днів із дня проведення громадських слухань замовник рішення або орган, який приймає рішення у сфері довкілля аналізують всі рекомендації, зауваження та пропозиції, надані громадськістю в усній чи письмовій формі, дають відповіді з обґрунтуванням прийняття чи відхилення тієї чи іншої позиції чи зауваження, а також інформують громадськість про те, які з них враховані при прийнятті рішення.

В разі відсутності відповідей на зауваження та пропозиції громадськості рішення може бути оскаржене та скасоване в адміністративному або судовому порядку.
bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Сумській області
П. 19. додати: "…відповідно до вимог Конвенції про доступ до інформації..."
Лист від Управління

bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Дніпропетровській області
У п.19 слова "при прийнятті рішення" замінити "при підготовці проекту рішення".
Лист від Управління

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п. 19 та п. 20 Визначити спосіб інформування.
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
Пункт 2 ст. 19 Положення пропоную викласти в такій редакції: "В разі відсутності відповідей на зауваження та пропозиції громадськості рішення , прийняті замовником громадських слухань, не може бути чинним".
Додаток до протоколу
20. Після прийняття рішення, що стосується довкілля державний орган інформує громадськість про це рішення. Текст рішення надається громадськості разом з обґрунтуванням положень, покладених в його основу.  
21. Представники громадськості, які проявляють достатню заінтересованість, або вважають, що мало місце порушення матеріальних або процесуальних норм права, мають право оскаржити законність будь-якого рішення, дій або бездіяльності в адміністративному або судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Сумській області
П. 21. замість "заінтересованість" краще "наполегливість".
Лист від Управління

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
Не прописана відповідальність за незалучення громадян до прийняття рішень
Матеріали засідання

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
Пропонуємо в п.21 проекту Положення виключити слова "які проявляють достатню заінтересованість", оскільки "достатність" є оціночним поняттям і нормативно не визначена.
Тексти зауважень
22. При розробці нормативно-правових актів, загальнообов'язкових для виконання у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, їх проекти мають бути опубліковані в центральній та місцевій пресі.

Громадськості надається можливість висловити свої зауваження у терміни, достатні для ефективної участі, але не менш як за 30 днів з для опублікування таких проектів.

Громадськість залучається до ознайомлення з процедурою роботи над проектом та внесення пропозицій та зауважень безпосередньо або через представницькі органи. Пропозиції та зауваження громадськості щодо проектів нормативно-правових актів повинні бути розглянуті і максимально враховані.
bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Сумській області
П. 22. додати: після "… природного середовища…" "сталого розвитку великих і малих міст України" далі по тексту.
Лист від Управління

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
П. 22. другий абзац … але не менше як за 30 днів з дня опублікування такий проектів… (де? і ким?)
Матеріали засідання
 
                 

[ Вступ ][ Зміст проекту ][ Порядок надання екологічної інформації ][ Участь громадян у прийнятті рішень ][ Зауваження та пропозиції ]
[ Таблиця пропозицій про порядок надання екологічної інформації ][ Таблиця пропозицій про участь громадян у прийнятті рішень ][ Таблиця відповідності та впровадження ]