Зміст проекту
  Вступ              
 

Текст проекту Положення

Зауваження та пропозиції

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від "___" _________ 2001 р. № ____ Київ

Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Івано-Франківському Управлінні Екології i Природних Ресурсів
Враховуючи існування великої кількості внутрішніх нормативно-правових документів, що регулюють доступ громадськості до інформації стосовно
довкілля, рекомендувати передбачити у Положенні всю повноту передбаченого
законом доступу не звужуючи його, наприклад, тільки текстом Орхуської
Конвенції.

Враховуючи вилучення з природоохоронних законів записів, що мають не тільки стисло екологічний зміст (на приклад - стосовно охорони здоров'я).
Протокол засідання

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
Відповідно до Постанови КМУ від 05.06.00 № 195 "Про затвердження Тимчасового регламенту КМУ", якою встановлені вимоги до викладення та оформлення проектів постанов КМУ, а саме п. 8 - "У разі потреби весь текст постанови може бути поділений на розділи та підрозділи.

Розділи мають заголовки і нумеруються.

Отже, пропонуємо пронумерувати римськими цифрами розділи даного Проекту Постанови КМУ (нормативна вимога).
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
Пропозиції до проектів положень "Про участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля" та "Про порядок надання екологічної інформації"

Загальне зауваження до проектів постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації" та "Про затвердження Положення про участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля" - це мова проектів нормативних актів. Дуже багато помилок, повторів, стилістичних неузгоджень і юридичних помилок, повторення назв нормативних актів: "Закону України "Про тваринний світ", Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами", Закону України "Про тваринний світ", Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами".
Доцільніше прийняти Положення не у вигляді постанови Кабінету Міністрів України, а ініціювати у вигляді окремого закону про екологічну інформацію.
Додаток до протоколу
Кабінет Міністрів України постановляє:  
1. Затвердити Положення про порядок надання екологічної інформації (додається).  
2. Міністерству екології та природних ресурсів України, його територіальним органам разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади забезпечити аналіз застосування затвердженого цією постановою Положення і в разі потреби подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення до нього змін і доповнень.
bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
В п. 2, 3 вступної частини проекту Постанови КМУ та п. 3, 4, 8 Проекту Положення вживається власна назва "Міністерство екології та природних ресурсів України", а в п.9 Проекту Положення - "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів"

Пропонуємо однозначно підходити до цього питання, оскільки виходить, що Міністерство екології та природних ресурсів України та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів це не один і той же орган.

В зв'язку з досить частою зміною назви спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів пропонуємо у всьому тексті вживати саме формулювання "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів".
Тексти зауважень
3. Міністерству екології та природних ресурсів України і його територіальним органам разом із Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України, Державним комітетом зв'язку та інформатизації України, Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади забезпечити формування екологічної інформаційної системи та її інформаційне наповнення.
bullet А. Галкіна, МК "Спільні дії", Миколаїв
Додати: Державний комітет статистики

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п. 3 Додати до переліку центральних органів державної влади Держкомстат та Комісію з захисту прав споживачів
Матеріали засідання  Pic >>>
4. Міністерству фінансів України передбачити в державному бюджеті кошти на створення та експлуатацію екологічної інформаційної системи.
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п.4. Замінити: "екологічної інформаційної системи" на "екологічних центрів, об'єднаних у державну екологічну мережу"
Матеріали засідання  Pic >>>
5. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Ради Міністрів Української РСР від 28 квітня 1990 р. № 100 "Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку та стан захворюваності населення".  
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання екологічної інформації
bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Одеській області
I. Проекты положений КМУ по выполнению Орхуской конвенции в целом одобрить.

2. Включить в тексты положений:

а/ обеспечить государственными органами систематическую публикацию характеристик состояния окружающей среды в регионах;

б/ обязать публиковать информацию о рассматриваемых проектах строительства и реконструкции объектов,оказывающих влияние на окружающую среду;

в/ публиковать результаты оперативного контроля состояния окружающей среды, экстремальных ситуациях и другие.

3. В форме запроса на получение информации исключить пункт об оплате за дополнительную информацию.

4. Просить облгосадминистрацию включить в план мероприятий по выполнению "Распоряжения №688/а-2002" от 18.09.02г. вопросы по охране окружающей среды.
Рішення громадської Ради

bullet   Вiталiй Зуєв юрист ХМГО "ЕкоПраво-Харкiв"
* Законодавство Украiни це струнка система. I тi положення якi мiстяться у вже дiючому законодавствi, є достатнiми для отримання екологiчної iнформацiї. Тому чи є необхiднiсть в створеннi нових нормативних актiв, якi лише повторюють положення вже існуючих? Надане положення представляє собою компіляцію (i далеко не найкращу) iз Конвенцiї про доступ до iнформацiї, участь громадськостi у прийнятті рiшень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкiлля (Орхуської конвенцiї), яка ратифiкована Україною, а тому її положення мають силу Закону, Закону України "Про iнформацiю" та ще ряду Законiв. Але такий пiдхiд веде тiльки до розпорошення правового iнструментарiю, створення великої кiлькостi нормативних актiв, в яких важко орiєнтуватися не спецiалiсту.

* В проектi положення пропонується: "Визнати такою, що втратила чиннiсть, Постанову Ради Мiнiстрiв Украiнськоi РСР вiд 28 квiтня 1990 р. N 100 "Про порядок i перiодичнiсть обнародування вiдомостей про екологiчну, в тому числi радiацiйну, обстановку та стан захворюваностi населення". Але в цiй Постановi передбачено конкретнi строки i, найголовнiше, вiдповiдальний орган за надання екологiчної iнформацiї. Так, деяких органiв, наприклад Держкомприроди УРСР, вже немає, але є їх правонаступники теж саме Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України i є конкретнi дати надання екологiчної iнформацiї. Так, в Постановi N 100 мiститься вимога про те, що "по областях i крупних населених пунктах за поданням мiсцевих органiв Держкомприроди УРСР i Мiнiстерства охорони здоров'я УРСР через мiсцевi газети, радiо i телебачення не рiдше одного разу на мiсяць".

I положення, яке мiститься в проектi, що "Iнформування у сферi охорони навколишнього природного середовища (екологiчне iнформування) вiдповiдно до законодавства України забезпечується шляхом: систематичного iнформування населення через засоби масової iнформацiї про стан навколишнього природного середовища, динамiку його змiн, джерела забруднення, розмiщення вiдходiв чи iншу деградацiю навколишнього природного середовища й характер впливу екологiчних факторiв на здоров'я людей" не замiнює його, а просто вiдмiняє, дозволяючи цим органам iгнорувати i строки зважаючи на невизначенiсть поняття систематично.
Текст зауважень

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
Назва проекту Положення не відповідає змісту самого положення, адже у Положення містить і повинно містити не тільки норми що регулюють порядок надання інформації за запитами, а й про порядок інформування населення ( обнародування відомостей, інш.). В зв'язку із цим слід також зазначити, що заміна Постанови Ради Міністрів УРСР №100 від 28.04.90р. "Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку та стан захворюваності населення" , на положення про надання інформації може бути в певній мірі небезпечним.

Окрім того, учасники обговорення зазначили що проект не має логічної структури, містить багато неточностей та помилок, окремі пункти повторюються або суперечать один одному.

У Положенні досить чітко прописаний порядок надання інформації за запитами (що і так вже досить детально врегульовано чинним законодавством і перевірено практикою), а положення про обов'язки інформувати населення носять переважно декларативний характер та не підкріплені чіткими і послідовними положеннями щодо порядку такого інформування, обов'язків відповідних державних органів, підприємств та установ. З огляду на це, частина "Організація екологічного інформаційного забезпечення " потребує значного доопрацювання, уточнення структури, визначення чіткої процедури інформування та обов'язків відповідних суб'єктів не тільки щодо збору ( підготовки) інформації, а й щодо її розповсюдження.
У всьому тексті слід однаково виправити назву Мінекоресурсів. Так як, в деяких пунктах вказується на спеціально уповноважений орган центральної виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, в інших на Міністерство екології і природних ресурсів.
Матеріали засідання

bullet   "МАМА-86-Харків"
В цілому проект "Положення про порядок надання екологічної інформації" значно відрізняється від Постанови Ради Міністрів Української РСР від 28 квітня 1990 р. №100, яку пропонується визнати такою, що втратила чинність, і в разі його прийняття буде значнім кроком назад.
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
Законодавство України це струнка система і ті положення, які вже містяться у діючому законодавстві, є достатніми для отримання екологічної інформації. Тому чи є необхідність в створенні нових нормативних актів, які лише повторюють положення вже існуючих? Надане положення представляє собою компіляцію (і далеко не найкращу) із Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуської конвенції), яка ратифікована Україною, а тому її положення мають силу Закону, Закону України "Про інформацію" та ще ряду законів. Але такий підхід веде тільки до розпорошення правового інструментарію, створення великої кількості нормативних актів, в яких важко орієнтуватися не спеціалісту.

Перш за все доцільно розробити перелік видів інформації, яка належить , до екологічно! Інформації.
Додаток до протоколу
Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закону України "Про екологічну експертизу", Закону України "Про інформацію", Закону України "Про звернення громадян", Закону України "Про санітарне та епідеміологічне благополуччя населення", Закону України "Про зони надзвичайної екологічної ситуації", Закону України "Про захист прав споживачів", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про відходи", Закону України "Про пестициди і агрохімікати", Закону України "Про охорону атмосферного повітря", Закону України "Про природно-заповідний фонд України", Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Закону України "Про тваринний світ", Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами", Закону України "Про тваринний світ", Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами", Лісовий кодекс України, Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Земельний кодекс України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України " Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля" з метою сприяння реалізації та захисту права кожної людини нинішнього і прийдешніх поколінь жити в безпечному навколишньому природному середовищі, сприятливому для її здоров'я та добробуту, підвищення рівня екологічної свідомості населення, подолання екологічної кризи.
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
У переліку законних актів не вистачає Карного Кодексу, Громадянського Кодексу та міжнародних конвенцій, які були прийняті та ратифіковані Україною
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   "МАМА-86-Харків"
Двічі повторено "...Закону України "Про тваринний світ", Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами""; помилка в реченні "... сприятливому для їх здоров'я та добробуту...".
Тексти зауважень
Загальні положення
 
1. Це Положення визначає правові та організаційні засади забезпечення порядку надання екологічної інформації.
bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
У Пункті 1 "Загальних положень" необхідно змінити формулювання, адже Положення визначає правові та організаційні засади не тільки порядку надання інформації, а і оприлюднення (інформування)
Матеріали засідання
2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

екологічна інформація – це будь-які відомості у письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про події, явища, матеріали, факти, процеси, публічно оголошені відомості та окремих осіб, причетних до сфери використання, відтворення та збереження природних ресурсів, природних об'єктів чи природних комплексів, охорони навколишнього природного середовища від шкідливого хімічного, фізичного чи біологічного впливу, забезпечення екологічної безпеки, а саме про:
  - стан навколишнього природного середовища чи його складових – землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного й тваринного світу та рівні їх забруднення;

  - біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи генетично змінені організми та їх взаємодію зі складовими навколишнього природного середовища;

  - джерела забруднення матеріали, речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори ( шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання, радіацію та інші), що впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я населення;

  - загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру, наслідки та результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні об'єкти та здоров'я громадян;

  - екологічні прогнози, плани й програми, заходи, в тому числі адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища;

  - фінансові витрати, спрямовані на здійснення природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища, інших джерел фінансування, економічний аналіз, здійснений у процесі прийняття рішень із питань, що стосуються навколишнього природного середовища;
екологічне інформаційне забезпечення — врегульована законодавством діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, яка спрямована на збирання, зберігання, обробку, узагальнення та оприлюднення підгалузей екологічної інформації;

еколого-інформаційні ресурси — систематичне збирання інформаційної літератури й документів (бюлетенів, періодичних видань, статистичних звітів, списків, реєстрів, обліково-кадастрових документів, наукових робіт тощо) у сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, які зафіксовані на паперових, електронних або будь-яких інших носіях, та які визначають чи фіксують екологічну інформацію;

довідковий фонд екологічної інформації — сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених для задоволення еколого-інформаційних потреб;

аналітично-системна обробка екологічної інформації — процес обробки екологічної інформації методом аналізу та синтезу змісту документів із метою одержання необхідних даних, а також шляхом їх класифікації, оцінки, зіставлення та узагальнення;

порядок надання екологічної інформації - це визначена законодавством України та цим Положенням процедура можливої та необхідної поведінки фізичних та юридичних осіб щодо збирання, отримування, зберігання, використання й поширення екологічної інформації.
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Івано-Франківському Управлінні Екології i Природних Ресурсів
I - Ст. 2 Вважаємо недоцільним введення до Положення положення про " виключно - екологічне інформаційне забезпечення", оскільки воно нічого не додає по суті документу; Ст. 2 слід краще ув'язати з подальшим текстом, не слід розміщувати в глосарії визначення дефiнiцiй, що тільки один раз зустрічаються у документі, або зовсім відсутні;

II - Слід застосовувати більш широкий вираз "середовище" замість "природне середовище", слід уникати обмежень дії документу, як то "вплив" "шкідливий,
фізичний, біологічний". Слід говорити про "можливий вплив на середовище", оскільки ми часто тільки потім довідаємось про характер впливу i його наслідки. (на пр. Ст. 2)

III - До переліку у Ст. 2 слід включити "заяву про наміри прийняти рішення, що може мати вплив на середовище", "перелік документів, що містять у собі екологічну інформацію".
Протокол засідання

bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Житомирській області
п.2 - у визначенні "екологічна інформація" доречно було б замінити слова "у письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі" на "екологічного характеру, що опубліковані", оскільки екологічна інформація може бути не лише в матеріальній формі
Лист від Управління

bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Дніпропетровській області
п.2 визначити додатково значення терміну "конфіденційна інформація"
Лист від Управління

bullet А. Галкіна, МК "Спільні дії", Миколаїв
Додати: Орган, який приймає рішення у сфері довкілля є: одноособовий чи колегіальний орган держави, центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань земельних ресурсів, з питань лісового господарства, з питань водного господарства, з питань містобудування та архітектурної політики, статистики, інші уповноважені на це центральні органи виконавчої влади, їх органи на місцях, або місцева державна адміністрація, або орган місцевого самоврядування, посадові особи центральних органів державної виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, які уповноважені приймати рішення з питань, що стосуються раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.
Додати: - динаміку змін показників, що відображають стан навколишнього природного середовища та здоров'я населення

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п. 2 Додати визначення термінів "державна" та "комерційна таємниці";

Замінити : "впливають або можуть вплинути на.." на "можуть справляти негативний вплив на..".

Пропозиція: виключити уточнення екологічної інформації (зі слів " а саме про...") тому, що ця конкретика і обмежує доступ до інформації.

У визначенні "екологічне інформаційне забезпечення" замінити : " органів виконавчої влади, органів місцевого" на " органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування".

Слово "підгалузей" виключити.
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів України в Закарпатській області
а - Проект документу потребує доопрацювання в редакційному та стилістичному плані;

б - Ст. 2 (позиція 3) - вираз "здоров'я населення" замінити на здоров'я як людини, так і представників рослинного і тваринного світу";

в - Ст. 2 (позиція 4) - вираз "зменшення" замінити на "зменшення та ліквідацію";

г - у визначенні терміну "еколого-інформаційні ресурси" вираз " систематичне збирання інформаційної літератури" замінити на "інформація, зібрана в результаті систематичної обробки літератури";

д - частину Проекту, котра регламентує відповідальність, доцільно виділити у розділ.
Витяг з Протоколу Засідання

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
У Пункті 2, слід уточнити визначення поняття екологічна інформація так як воно мітить помилки -наприклад, "...публічно оголошені відомості та окремих осіб..?"

Частину 4 (п.2) визначення поняття екологічна інформація викласти в такій редакції: "надзвичайні ситуації, загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру, наслідки та результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні об'єкти та здоров'я громадян;"

Частину 5 (п.2) визначення поняття екологічна інформація розділити на 2 частини: " - екологічні прогнози, плани і програми, заходи, в т.ч. адміністративні; - державну екологічну політику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища;"

Початок частини 6 (п.2) визначення поняття екологічна інформація, після слова "фінансові", доповнити словом "ресурси і ".

В пункті 2, визначення еколого-інформаційних ресурсів слід уточнити так як ресурси не можуть бути "систематичним збиранням..."
Матеріали засідання

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
п.2 Проекту Положення, а саме у визначені формулювання "порядок надання екологічної інформації" вжиті такі види інформаційної діяльності як: "збирання, отримування, зберігання, використання і поширення екологічної інформації", а в абз.1 п. 12 Проекту Положення - лише збирання, зберігання, використання та поширення екологічної інформації. Тобто слово "отримання" випало.

Пропонуємо однозначно підійти до цього питання і можливо розтлумачити зміст кожного із термінів.

Можливо використати види інформаційної діяльності, які зазначені в ч.2 ст.3 4 Конституції України, а саме: збирання, зберігання, використання та поширення інформації або ст. 14 Закону України "Про інформацію" від 02.10.1 992р. № 2657-ХІІ, а саме: "одержання, використання, поширення та зберігання інформації".
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
Статтю 2, що визначає поняття екологічної інформації доповнити словами, що це також інформація "про стан здоров'я та безпеки людини". Це важливо, бо стан здоров'я людини - є інтегративним показником за не чищення довкілля. Між іншим, у визначенні "екологічної інформації" Орхуською Конвенцією " стан здоров'я і безпеки людини" віднесені до такого.
Додаток до протоколу
Організація екологічного інформаційного забезпечення
 
3. Організація екологічного інформаційного забезпечення та формування екологічної інформаційної системи покладається в межах їх компетенції на Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, Міністерство екології та природних ресурсів і його територіальні органи, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України та інших органів виконавчої влади, на які законодавством України покладено здійснення функцій у цій сфері.
bullet  Засідання Громадської ради сталого екологічного розвитку при Держуправлінні екоресурсів у Вінницькій області
п.3. проекту   доповнити словами:
"... Міністерство освіти"
Протокол засідання

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Івано-Франківському Управлінні Екології i Природних Ресурсів
Ст.3 Слід доповнити перелік суб'єктів "іншими суб'єктами, що приймають рішення, або здійснюють іншу діяльність, що може мати вплив на середовище ", слід слово "покладається" замінити на "зобов'язані".
Протокол засідання

bullet А. Галкіна, МК "Спільні дії", Миколаїв
Додати: Державний комітет статистики та його територіальні органи

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п.3 Після кожного Міністерства додати відповідні територіальні органи, а також Держкомстат та центральні органи ЗМІ
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Донецькій області
Предлагается добавить подобные учреждения - Министерствами и их представителями на местах топливо-энергетической промышленности, образования, внутренних дел и подобными органами (пункты 3 и 8).
Протокол засідання

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
Cтаття 3. Організація екологічного інформаційного забезпечення та формування екологічної інформаційної системи покладається в межах їх компетенції на Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, Міністерство екології та природних ресурсів і його територіальні органи, Міністерство охорони здоров'я України, та його територіальні органи, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України та інших органів виконавчої влади, на які законодавством України покладено здійснення функцій у цій сфері.
Додаток до протоколу
4. Інформування у сфері охорони навколишнього природного середовища (екологічне інформування) відповідно до законодавства України забезпечується шляхом:
  а) підготовки Міністерством екології та природних ресурсів щорічної Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні та її опублікування окремим виданням і розміщення в комп'ютерній мережі Інтернет;

  б) організації підготовки Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, Київською та Севастопольською міськими радами щорічних доповідей про стан навколишнього природного середовища відповідно Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва й Севастополя та їх оприлюднення через засоби масової інформації;

  в) систематичного інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншу деградацію навколишнього природного середовища й характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей;

  г) негайного інформування населення про надзвичайні екологічні ситуації у строки, визначені Законом України "Про зони надзвичайної екологічної ситуації";

  д) передача інформації та подальше її оприлюднення, отриманої у результаті проведення моніторингу довкілля, каналами інформаційних зв'язків органам, уповноваженим приймати рішення на основі отриманої інформації;

  е) забезпечення вільного доступу до екологічної інформації, що міститься у списках, реєстрах, архівах та інших базах даних, які не становлять державної таємниці.
bullet  Засідання Громадської ради сталого екологічного розвитку при Держуправлінні екоресурсів у Вінницькій області
доповнити п. 4  словами:
"... в тому числі учнів за рахунок уведення однієїгодини на місяць спеціального уроку "Екологія довкілля і здоров`я населення"
п. 4 проекту  доповнити словами:
"...і забезпечити механізм їх використання"
Протокол засідання

bullet А. Галкіна, МК "Спільні дії", Миколаїв
Додати: а) забезпечення оприлюднення органами, які приймають рішення у сфері довкілля інформування громадськості про:

- концепції, стратегії, плани дій, соціально-економічні та екологічні програми, проекти Постанов, Рішень, тощо, звіти про хід їх виконання, що готуються для розгляду на національному, регіональному та місцевому рівнях;

- тексти міжнародних угод, на стадії їх підготовки, із питань, що стосуються навколишнього природного середовища.

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п.4
е) - перенести на перше місце та замінити: "які не становлять державної таємниці" на " які не відносяться до закритої інформації";

г) убрати або "негайного" , або "у строки";

д) перенести "та подальше її оприлюднення" в кінець підпункту.
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
В пункті 4,
підпункт г) невірно зроблено посилання на Закон України " Про зону надзвичайної екологічної ситуації". Зазначений закон не містить положень про строки негайного інформування населення, а визначає порядок встановлення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації тощо. Натомість, положення щодо інформування і оповіщення населення закріплені у Законі України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 200 0, N 40, ст.337 ). Порядок інформування у проекті Положенні також повинен бути узгоджений із законодавством про надзвичайні ситуації.

Взагалі підпункти в), г), д), е) - декларативні, немає визначення Хто це повинен робити.
Матеріали засідання

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
У частині в) п.4 та п.6 Проекту Положення застосоване формулювання "чи іншу деградацію навколишнього природного середовища". Справа в тому, що забруднення, розміщення відходів та інший негативний вплив не завжди спричиняють деградацію навколишнього природного середовища. А тому вживання цих слів як синонімів є неправильним.

Отже, пропонуємо "чи іншу деградацію навколишнього природного середовища" замінити у п.6 Проекту Положення на "інший негативний вплив на довкілля", а у ч.в) п.4 Проекту Положення на "чи інший негативний вплив на довкілля та здоров'я людей".
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
п.4 Інформування у сфері охорони навколишнього природного середовища ( екологічне інформування) відповідно до законодавства України забезпечується безкоштовно шляхом:

а) підготовки Міністерством екології та природних ресурсів щорічної Національної доповіді про довкілля в Україні та її опублікування окремим виданням і розміщення в комп'ютерній мережі Інтернет та оприлюднення в місцевих ЗМІ даних до цієї доповіді поданими його територіальними органами;

б) організації підготовки Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, Київською та Севастопольською міськими радами щорічних доповідей про стан довкілля та стан популяційного здоров'я людей відповідно Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва й Севастополя та їх оприлюднення через засоби масової інформації;

в) систематичного інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншу деградацію навколишнього природного середовища й характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей;

г) негайного інформування населення про надзвичайні екологічні ситуації у строки, визначені Законом України "Про зони надзвичайної екологічної ситуації";

д) передача інформації та подальше її оприлюднення, отриманої у результаті проведення моніторингу довкілля, каналами інформаційних зв'язків органам, уповноваженим приймати рішення на основі отриманої інформації;

е) забезпечення вільного доступу до екологічної інформації, що міститься у списках, реєстрах, архівах та інших базах дани
Додаток до протоколу
5. Підприємства, установи, організації та суб'єкти підприємницької діяльності, діяльність яких визначена у встановленому законом порядку як екологічно небезпечна, зобов'язані оприлюднювати через засоби масової інформації відомості про негативні впливи на навколишнє природне середовище (викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів у навколишньому природному середовищі, інші фактори негативного впливу на навколишнє природне середовище), які виникають внаслідок здійснення ними господарської діяльності. Оприлюднення інформації здійснюється за рахунок підприємств, установ, організацій та суб'єктів підприємницької діяльності раз на квартал.
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Івано-Франківському Управлінні Екології i Природних Ресурсів
Ст. 5 До переліку суб'єктів слід додати "громадяни"; слід додати положення про обов'язок оголошувати заяву про наміри, що можуть мати вплив на середовище.
Надання інформації:

- регулярне оприлюднення звітів (національні, обласні, з радіаційної безпеки, про наслідки діяльності підприємства) - широкі кола

- пов'язане із намірами виконувати діяльність - широкі кола, заінтересована громадськість

- пов'язане із наслідками поточної діяльності - широкі кола, заінтересована громадськість

- пов'язане із отриманням нових даних - широкі кола

- пов'язане із запитами - запитувача

- пов'язане із потребою громадян отримувати інформацію самостійним
пошуком - безадресні публічні i відомчі інформаційні бази: архіви,
бібліотеки, електронні бази даних, довідники, нормативні документи i т.д.
Протокол засідання

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Черкаській області
п.5:
Цей пункт запропоновано виключити
Протокол засідання

bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Рівненській області
Пункт 5 викласти в наступній редакції: "Підприємства, установи, організації та суб'єкти підприємницької діяльності, діяльність яких визначена у встановленому законом порядку як екологічно небезпечна, зобов'язані впроваджувати на своїх підприємствах, установах, організаціях автоматизовані системи оповіщення населення та оприлюднювати через засоби масової інформації відомості про негативні впливи на навколишнє середовище (викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів у навколишньому природному середовищі, інші фактори негативного впливу на навколишнє природне середовище), які виникають за рахунок підприємств, установ, організацій та суб'єктів підприємницької діяльності раз на квартал."
Лист від Управління

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
Пункт 5, після слова "господарської" доцільно доповнити словом "і іншої"
Матеріали засідання

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
В п. 5 проекту постанови пропонується: "Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Ради Міністрів Української РСР від 28 квітня 1990 р. № 100 "Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку та стан захворюваності населення". Але в цій Постанові передбачено конкретні строки і, найголовніше, відповідальний орган за надання екологічної інформації. Так, деяких органів, наприклад Держкомприроди УРСР, вже немає, але є їх правонаступники (Міністерство екології та природних ресурсів України) і є конкретні дати надання екологічної інформації. Так, в Постанові № 100 міститься вимога про те, що "по областях і крупних населених пунктах за поданням місцевих органів Держкомприроди УРСР і Міністерства охорони здоров'я УРСР через місцеві газети, радіо і телебачення не рідше одного разу на місяць". І положення, яке міститься в проекті, що "Інформування у сфері охорони навколишнього природного середовища (екологічне інформування) відповідно до законодавства України забезпечується шляхом: "... систематичного інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншу деградацію навколишнього природного середовища й характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей" не замінює його, а просто відміняє, дозволяючи цим органам ігнорувати і строки, зважаючи на невизначеність поняття систематично. Тому вважаємо, що дана постанова повинна і далі застосовуватись.
Додаток до протоколу

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
П.5 Підприємства, установи, організації та суб'єкти підприємницької діяльності, діяльність яких визначена у встановленому законом порядку як екологічно небезпечна (перерахувати ці об'єкти), зобов'язані оприлюднювати через засоби масової інформації відомості про негативні впливи на навколишнє природне середовище (викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів у навколишньому природному середовищі, інші фактори негативного впливу на навколишнє природне середовище), які виникають внаслідок здійснення ними господарської діяльності. Оприлюднення інформації здійснюється за рахунок підприємств, установ, організацій та суб'єктів підприємницької діяльності раз на квартал.
Додаток до протоколу
6. У разі виникнення аварій, катастроф, порушень природоохоронного законодавства, які спричиняють забруднення чи інший негативний вплив на навколишнє природне середовище, посадові особи (керівники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи) зобов'язані негайно повідомляти про ці факти, а також про заходи, вжиті для усунення чи ліквідації їх наслідків, населення та місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевої ради, спеціально уповноважені органи в галузі охорони навколишнього природного середовища.
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Івано-Франківському Управлінні Екології i Природних Ресурсів
Ст. 6 Інформування при аваріях зобов'язані виконувати юридичні та фізичні особи, що е власниками об'єктів, де виникла аварія, як i ті, дії котрих привели до аварії. Тільки вони мають право визначати статутами, угодами, наказами осіб, що несуть вiдповiдальнiсть перед ними. Недопустимо
вказувати в цьому Положенні на вiдповiдальнiсть певних посадових осіб.
Крім того інформування при аваріях зобов'язані виконувати спеціалізовані
державні служби.
Протокол засідання

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
У пункті 6 доцільно було б визначити, кого та яким чином повідомляти про аварії, катастрофи, порушення природоохоронного законодавства.
Матеріали засідання
7. Підприємства, установи, організації та суб'єкти підприємницької діяльності забезпечують первинний облік обсягів використання природних ресурсів, факторів впливу на навколишнє природне середовище та звітують про це у порядку статистичної звітності до державних органів.
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Івано-Франківському Управлінні Екології i Природних Ресурсів
Cт. 7 Дуже неконкретна, як на Положення.
Протокол засідання

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
Видалити п. 7, 10, 25.
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
Пункт 7, слова "статистичної звітності" замінити словами "встановленої законодавством звітності".
Матеріали засідання

8. Міністерство екології та природних ресурсів, його територіальні органи забезпечують формування та постійне оновлення електронних баз даних, які є доступними для громадськості через комп'ютерну мережу Інтернет. Така інформація має включати:

  - звіти про стан навколишнього природного середовища, в тому числі інформацію про якісні характеристики навколишнього природного середовища, хімічний, фізичний, біологічний та інший негативний вплив;

  - державні документи з питань екологічної політики, плани, програми та проекти законів, що стосуються раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної (природно-техногенної) безпеки, а також міжнародні угоди в галузі охорони навколишнього природного середовища;

  - іншу екологічну інформацію.

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Івано-Франківському Управлінні Екології i Природних Ресурсів
Ст. 8 Діюча нормативно-правова база, крім того, повинна бути доступною на папері у публічних бібліотеках.
Протокол засідання

bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Рівненській області
Текст " - іншу екологічну інформацію" п.8 вилучити.
Лист від Управління

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
Пункт 8, після слова "Інтернет", доповнити словами "і інші доступні засоби".

В частині 3 пункту 8 слово "законів" замінити словами "нормативних актів".
Матеріали засідання

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
Пунк 8. Міністерство екології та природних ресурсів, його територіальні органи забезпечують формування та постійне оновлення електронних баз даних, які є доступними для громадськості через комп'ютерну мережу Інтернет. Така інформація має включати:

- звіти про стан навколишнього природного середовища, в тому числі інформацію про якісні характеристики навколишнього природного середовища, хімічний, фізичний, біологічний та інший негативний вплив;

- державні документи з питань екологічної політики, плани, програми та проекти законів, що стосуються раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної (природно-техногенної) безпеки, а також міжнародні угоди в галузі охорони навколишнього природного середовища;

- іншу екологічну інформацію.
Доповнити п унктом 8.1 Міністерство охорони здоров'я та його територіальні органи забезпечують формування та постійне оновлення електронних баз даних, які є доступними для громадськості через комп'ютерну мережу Інтернет. Така інформація має включати:

- дані про стан популяційного здоров'я країни та відповідно регіонів.
Додаток до протоколу
9. 3 метою аналітично-системної обробки екологічної інформації спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його територіальні органи створюють інформаційні центри екологічної інформації, які об'єднуються у державну екологічну інформаційну систему з виходом у комп'ютерну мережу Інтернет.
bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Рівненській області
Текст "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" пункту 9 замінити словами " Міністерство екології та природних ресурсів України".
Лист від Управління

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Донецькій області
Добавить пункт 9 предложением о создании информационных экологических центров, которые бы аккумулировали информационные потоки из разных министерств и ведомств.
Протокол засідання

bullet   О.Тимченко Інститут гігієни
Прошу звернути увагу на п. 9 Яким чином у таких аналітичних центрах будуть враховуватися питання, що стосуються еколзалежної захворюванності і смертності. Саме екозалежна частина здоров’я дуже важко диференцюється від інших чинників. На сьогодні в Україні таке відокремлення не проводиться, екозалежна шкода здоров’ю не визначається, в т.ч. і внаслідок несприйняття ймовірність методології нормування шкідливої дії чинників. Ми не користуємось методологією оцінки ризиків, ці особливості необхідно враховувати в подальшій роботі, в т.ч і після затвердження документу.

10. Створення такої державної екологічної інформаційної системи буде сприяти поліпшенню доступу громадськості до екологічної інформації, у тому числі:

  - концепції, стратегії, плани дій, соціально-економічні та екологічні програми, звіти про хід їх виконання, що готуються для розгляду на національному, регіональному та місцевому рівнях;

  - тексти міжнародних угод із питань, що стосуються навколишнього природного середовища.
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Івано-Франківському Управлінні Екології i Природних Ресурсів
Ст. 10 Вилучити. Положення не повинно містити прожектів.
Протокол засідання

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
Пункт 10 слід виключити, оскільки він має більш роз'яснювальний характер або необхідно змінити його формулювання. Окремими положеннями ( щодо концепцій, стратегій, звітів, тощо) з цього пункту можна доповнити п.8
Матеріали засідання

11. Центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати оприлюдненню інформації про:

  - екологічні проблеми та можливі шляхи їх вирішення з метою залучення населення до участі у прийнятті рішень, що стосуються довкілля;

  - досвід співпраці з громадськістю у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної (природно-техногенної) безпеки;

  - порядок надання населенню пояснювальних матеріалів з екологічних питань для проведення громадських екологічних експертиз.
bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Черкаській області
До п.11:
Цей пункт запропоновано доповнити такими словами: "у відповідності з діючим законодавством".
Протокол засідання

bullet А. Галкіна, МК "Спільні дії", Миколаїв
Додати: розробку та прийняття міждержавних, загальнодержавних, регіональних та місцевих програм, планів, політичних документів, що стосуються довкілля;

розробку та прийняття законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що спрямовані на регулювання відносин у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

прийняття рішень щодо здійснення екологічно небезпечних видів діяльності, які відповідно до законодавства України визначені як об'єкти підвищеної небезпеки та по яких проведення державної екологічної експертизи обов' язкове, а також про оцінку впливу на навколишнє природне середовище таких видів діяльності;

прийняття рішень про видачу дозволів (ліцензій) на використання природних ресурсів, здійснення викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, в тому числі рішення про видачу дозволів на умисне вивільнення генетично змінених організмів, на поводження з небезпечними речовинами та відходами та їх розміщення в навколишньому природному середовищі.

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
Пункт 11 є досить декларативним і не визначає яким чином, та з якою періодичністю (в який термін) органи виконавчої влади повинні забезпечувати оприлюднення.
Матеріали засідання

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
У пп.2 п.11 проекту Положення вживається термін "довкілля", а загалом у тексті - "навколишнє природне середовище".

Пропонуємо однозначно підійти до даного питання, тим більше що дані терміни є різними за змістом. Термін "довкілля" є ширшим від терміну " навколишнє природне середовище".

Вважаємо, що необхідно в усьому тексті проекту застосувати термін " довкілля".
Тексти зауважень
Порядок надання екологічної інформації.
 
12. Порядок надання екологічної інформації забезпечується шляхом:
  - реалізації права громадян, їх об'єднань, державних органів та юридичних осіб ( надалі - запитувачів) вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати екологічну інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій розсуд;

  - систематичної публікації її в офіційних друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках), поширення інформаційними службами державних органів та організацій, повідомлення її засобами масової інформації, публічних виступів;

  - безпосереднього доведення її запитувачам за їх запитом, в тому числі з автоматизованих інформаційно-аналітичних екологічних систем, бібліотечних та архівних фондів, списків, реєстрів тощо.
bullet А. Галкіна, МК "Спільні дії", Миколаїв
Додати: щорічного видання Доповідей про стан навколишнього природного середовища (національної і регіональних)

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п. 12 У першому підпункті змінити : "поширювати екологічну інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій розсуд" на " поширювати достовірну екологічну інформацію"
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
Порядок надання екологічної інформації забезпечується шляхом:

- реалізації права громадян, їх об'єднань, державних органів та юридичних осіб (надалі - запитувачів) безкоштовно збирати, зберігати, використовувати та поширювати екологічну інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій розсуд;

- систематичної публікації її в офіційних друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках), поширення інформаційними службами державних органів та організацій, повідомлення її засобами масової інформації, публічних виступів;

- безпосереднього доведення її запитувачам за їх запитом, в тому числі з автоматизованих інформаційно-аналітичних екологічних систем, бібліотечних та архівних фондів, списків, реєстрів тощо.
Додаток до протоколу
13. Інформаційний запит про надання екологічної інформації не містить вимоги аргументувати свою заінтересованість і подається переважно у письмовій формі в порядку, визначеному Законом України " Про інформацію". Примірний зразок інформаційного запиту додається ( Додаток 1 ).
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п.13 Убрати "переважно"
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
В пункті 13, слова "не містить" замінити словами "може не містити".
Матеріали засідання

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
У п.13 Проекту Положення пропонуємо замінити "переважно у письмовій формі" на " у усній та письмовій формі".
Тексти зауважень
14. У відповідь на запит про надання екологічної інформації запитувачам надається повна та достовірна екологічна інформація про запитану екологічну інформацію, в тому числі копії первинних документів, які містять таку інформацію.
bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Дніпропетровській області
п.14 після слів "в тому числі копії первинних документів" доповнити словами "(крім конфіденційних)".
Лист від Управління

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п.14 Замінити : "в тому числі копії первинних документів, які містять таку інформацію" на "з посиланням на первинні документи"
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
В пункті 14 замінити "про запитану екологічну інформацію" на "по запиту".
Матеріали засідання

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
14. У відповідь на запит про надання екологічної інформації запитувачам надаються повні та достовірні дані про запитану екологічну інформацію, в тому числі копії первинних документів, які містять таку інформацію.
Додаток до протоколу
15. Державний чи інший орган, зобов'язаний надати запитувачу інформацію у тій формі, в якій її просить надати запитувач.
bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Рівненській області
Пункт 15 вилучити.
Лист від Управління

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п.15 Додати в кінці: "але яка не суперечить технічним можливостям"
Матеріали засідання  Pic >>>
16. Екологічна інформація надається у терміни, визначені Законом України "Про інформацію", але не пізніше одного місяця після подання запиту, якщо тільки обсяги та складність збору запитаної інформації не виправдовують продовження цього терміну до двох місяців після подання запиту. У разі необхідності продовження термінів зацікавлена особа повинна бути повідомлена не пізніше десяти днів з моменту надходження запиту.  
17. У запиті про надання екологічної інформації може бути відмовлено, якщо інформація про яку запитувалося відноситься відповідно до законодавства України відноситься до державної чи комерційної таємниці.
bullet  Засідання Громадської ради сталого екологічного розвитку при Держуправлінні екоресурсів у Вінницькій області
 З п. 17 проекту виключити слово "комерційної"
Протокол засідання

bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Житомирській області
пункт 17 доповнити словами "Виняток становить екологічна інформація,
приховування якої являє загрозу життю і здоров'ю людей" відповідно до ст.30
Закону України "Про інформацію"
Лист від Управління

bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Рівненській області
Пункт 17 доповнити текстом наступного змісту: "У випадках, коли інформація, що не підлягає оприлюдненню, може бути відокремлена від решти інформації без шкоди для конфіденційності тієї інформації, що не підлягає оприлюдненню, рішення про її надання може бути прийняте спеціально уповноваженими на це органами, або, коли інформація, що є комерційною таємницею, може бути відокремлена від решти інформації без шкоди для конфіденційності тієї інформації, що є комерційною таємницею, - власником інформації".
Лист від Управління

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п.17 Замінити: " У запиті" на "Із запитом"
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Вiталiй Зуєв юрист ХМГО "ЕкоПраво-Харкiв"
В пунктi 17 проекту закрiплено, що у запитi про надання екологiчної iнформацiї може бути вiдмовлено, якщо iнформацiя, про яку запитувалося вiдноситься вiдповiдно до законодавства України до державної чи комерцiйної таємницi. Але Конституцiя України в ст.50 орiєнтує нас на те, що екологiчна iнформацiя нiким не може бути засекречена. А вiдмова надання екологiчної iнформацiї, посилаючись на комерцiйну таємницю, взагалi дасть пiдстави для ненадання iнформацiї пiдприємствами. Так, вiдповiдно до статтi 30 Закону України "Про пiдприємства в Українi" пiд комерцiйною таємницею пiдприємств маються на увазi вiдомостi, пов'язанi з виробництвом, технологiчною iнформацiєю, управлiнням, фiнансами та iншою дiяльнiстю пiдприємства, що не є державними таємницями, розголошення (передача, витiк) яких може завдати шкоди його iнтересам.

Вiдомостi, якi не можуть становити комерцiйну таємницю, визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 1993 року N 611 "Про перелiк вiдомостей, що не становлять комерцiйної таємницi", до такоi iнформацiї, наприклад, вiднесено iнформацiя про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов працi, реалiзацiю продукцiї, що завдає шкоди здоров'ю, а також iншi порушення законодавства Украiни та розмiри заподiяних при цьому збиткiв. Але доведення факту, що iнформацiя не є комерцiйною таємницею це досить складний процес. I наявнiсть такоi норми звужує конституцiйнi права громадян, що є неприпустимим.
Текст зауважень

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Донецькій області
Пункт 17 исключить, как имеющий содержание, уже упоминаемое в термине "экологическая информация".
Протокол засідання

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
Пункт 17 - екологічна інформація не є державною таємницею
Матеріали засідання

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
п. 17, 18 проекту Положення розкриває підстави відмови в задоволенні запиту про надання екологічної інформації, які також передбачені і Законом України "Про інформацію".

Але зазначений Закон також визначає випадки відстрочки в задоволенні запиту про надання інформації. Проект Положення взагалі не регулює цього, хоч і закріплює зміст письмового повідомлення про відстрочку в задоволенні запиту.

Отже, пропонуємо після п. 19 додати ще один пункт, який би розкривав вищезазначені випадки.
Тексти зауважень

bullet   "МАМА-86-Харків"
Пункт 17 входить в протиріч зі Ст. 50 Конституції України, оскільки екологічна інформація не може бути засекречена.
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
В пункті 17 проекту закріплено, що у запиті про надання екологічної інформації може бути відмовлено, якщо інформація, про яку запитувалося відноситься відповідно до законодавства України до державної чи комерційної таємниці. Але ст.50 Конституції України орієнтує нас на те, що екологічна інформація ніким не може бути засекречена. А відмова в наданні екологічної інформації, посилаючись на комерційну таємницю, взагалі дасть підстави для ненадання інформації підприємствами. Так, відповідно до ст. ЗО Закону України "Про підприємства в Україні" під комерційною таємницею підприємств маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державними таємницями, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам. Відомості, які не можуть становити комерційну таємницю, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 року N 611 "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці", до такої інформації, наприклад, віднесено інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків. Але доведення факту, що інформація не є комерційною таємницею це досить складний процес, і наявність такої норми звужує конституційні права громадян, що є неприпустимим.
Додаток до протоколу

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
Ст. 50 Конституції України гласить, що інформація про довкілля ніким не може бути засекречена. Статті ж 17 та 19 проекту "Положення про надання екологічної інформації" протирічать цій конституційній нормі, а тому повинні бути вилучені. Цитую: ст.. 17 "У запиті про надання екологічної інформації може бути відмовлено, якщо інформація, про яку запитувалося, відноситься відповідно до законодавства України до державної чи комерційної таємниці".
Додаток до протоколу
18. У разі, якщо державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація незалежно від форми власності, об'єднання громадян чи посадова особа не має у своєму розпорядженні екологічної інформації, яка міститься у запиті, цей орган у десятиденний термін зобов'язаний письмово повідомити про це запитувача та вказати до якого державного органу він може звернутися по цю екологічну інформацію. Із запитом про надання екологічної інформації.
bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
Пункт 18 не відповідає Закону України "Про звернення громадян", згідно якого державний орган та інші, зобов'язані у п'ятиденний термін самі переслати відповідному компетентному органу та повідомити про це громадянина.
Матеріали засідання
19. У випадках, коли інформація, що не підлягає оприлюдненню, може бути відокремлена від решти інформації без шкоди для конфіденційності тієї інформації, що не підлягає оприлюдненню, державні та інші органи, зобов'язані надавати цю решту екологічної інформації.
bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Дніпропетровській області
п.19 вважаємо за необхідне поміняти місцями з п.15.
Лист від Управління

bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Рівненській області
Пункт 19 вилучити.
Лист від Управління

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
п. 19 проекту Положення логічно продовжує п. 17 .

Пропонуємо п. 19 вставити після п. 17 та присвоїти йому номер 18.
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
Ст. 19 "У випадках, коли інформація, що не підлягає оприлюдненню, може бути відокремлена від решти інформації для конфіденційності цієї інформації, що не підлягає оприлюдненню, державні та інші органи, зобов' язані надати цю решту екологічної інформації".
Додаток до протоколу
20. Відмова у запиті про надання екологічної інформації доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення та причин відмови. Із зазначенням причин відмови та роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Черкаській області
До п.20:
Помилка. Останнє речення викреслити, як повтор.
Протокол засідання

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п.20 Замінити: "у запиті" на "в задоволенні запиту";

Убрати: "з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення та причин відмови".

Поєднати п. 20 та п. 21
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
В пункті 20 слово "запиті" замінити словом "задоволенні запиту".
Матеріали засідання

bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
Пропонуємо п.20 викласти у наступній редакції: "Відмова в задоволенні запиту про надання екологічної інформації та повідомлення про його відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі", тобто:

1) після слова "Відмова" та перед словом "запиту" додати слова "в задоволенні";

2) після слів "екологічної інформації" та перед словом "доводиться" додати слова" та повідомлення про її відстрочку", оскільки проект Положення форму повідомлення про відстрочку не регулює, а Законом України "Про інформацію" вона встановлена як і для відмови в задоволенні запиту, т.б. письмова;

3) після слів "письмовій формі" пропонуємо поставити крапку, оскільки продовження, яке зазначене в проекті Положення, а саме "з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення та причин відмови" краще (логічніше) вставити в п.22, що визначає зміст відмови в задоволенні запиту та повідомлення про його відстрочку.
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
Не визначена відповідальність фізичних та юридичних осіб, а також державних органів за ненадання екологічної інформації.
Додаток до протоколу

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
20. Відмова у запиті про надання екологічної інформації (якої в принципі не повинно бути) доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз' ясненням порядку оскарження прийнятого рішення та причин відмови. Із зазначенням причин відмови та роз'ясненням причин відмови та порядку оскарження прийнятого рішення та причин відмови.
Додаток до протоколу
21. Відмова в запиті надається у десятиденний термін, але не пізніше одного місяця, якщо тільки складність інформації не виправдовує продовження ( відстрочення) цього строку до двох місяців із моменту подання запиту. Запитувача інформують про будь-яке продовження такого терміну і про його причини.
bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
Пункт 21 викласти в такій редакції : " Відмова в задоволенні запиту надається в десятиденний термін." Для відмови не потрібно продовження терміну.
Матеріали засідання

bullet   "МАМА-86-Харків"
Пункт 21 незрозуміло.
Тексти зауважень
22. У відмові в задоволенні запиту та в повідомленні про його відстрочення мають бути зазначені:
  - посадова особа державного чи іншого органу, яка відмовляє в задоволенні запиту у визначений місячний термін;

  - дата відмови, дата надсилання або видачі повідомлення про відстрочення; мотивована підстава відмови або причини, із яких запитувана інформація (документ) не може бути надана у встановлений термін;

  - термін, у який буде задоволено запит при відстроченні його виконання.
bullet   ВЕГО "МАМА-86" Київський офіс
У п.22 Проекту Положення необхідно додати абз.6 п.22, а саме " порядок оскарження прийнятого рішення", оскільки дана вимога є обов'язковою та передбачена і Законом України "Про інформацію", і Оргуською Конвенцією, і самим Проектом Положення в п.20.
Тексти зауважень
23. Екологічна інформація, яка міститься у списках, реєстрах, архівах тощо надається безоплатно.

Статистичні дані надаються безоплатно незалежно від того, від кого вимагається їх одержання.
bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Івано-Франківському Управлінні Екології i Природних Ресурсів
Недопустимо перераховувати випадки, коли інформація надається безкоштовно. Достатньо перерахувати випадки, коли інформація може бути надана за оплату. Право побирати оплату за інформування слід поширити на всі суб'єкти інформування, а не тільки на державні.
Протокол засідання

bullet   Державне Управління екології та природних ресурсів в Житомирській області
пункт 23 слід було б доповнити словами "екологічна інформація, яка потребує проведення спеціальних аналізів, експертиз тощо надається на платній основі"
Лист від Управління

bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Дніпропетровській області
п.23, другий абзац вважаємо за доцільне викласти в наступній редакції: "Статистичні дані надаються безоплатно спеціально уповноваженими органами статистики і підприємствами, установами, організаціями та суб'єктами підприємницької діяльності"
Лист від Управління

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
В пункті 23 і не тільки слово "списках" замінити на слово "переліках".
Матеріали засідання
24. При наданні екологічної інформації спеціально уповноваженими органами може стягуватися плата за інформаційні послуги (підбір екологічної інформації за формою запитувача) та витрачені при цьому матеріальні засоби, яка в повному обсязі зараховується до Державного бюджету України.

В разі стягнення плати за надання екологічної інформації спеціально уповноважений орган повідомляють про обставини, що передбачають розмір плати.
bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Черкаській області
До п.24:
Відсутній механізм стягнення плати за інформаційні послуги. Порядок і розмір оплати по збиранню, пошуку, підготовці, створенню і наданню інформації (згідно ст.36 Закону України "Про інформацію") необхідно передбачити у цій постанові, а не в окремому документі.

Плата за інформаційні послуги не повинна стягуватися до Державного бюджету, так як орган, який надає інформацію, використовує для цього свої матеріальні ресурси. Плата повинна стягуватися на рахунок того, хто надає інформацію.

У другому абзаці п.24 останнє речення не дописане.
Протокол засідання

bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Рівненській області
Пункт 24 викласти в наступній редакції: "При наданні екологічної інформації спеціально уповноваженими органами може стягуватися плата за витрачені при цьому матеріальні засоби, яка в повному обсязі зараховується до Державного бюджету України".
Лист від Управління

bullet   Розширене Засідання Громадської Ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів м. Луганськ
п. 24 Доповнити механізмами реалізації.
Матеріали засідання  Pic >>>

bullet   Вiталiй Зуєв юрист ХМГО "ЕкоПраво-Харкiв"
При визначеннi рiвнiв плати за iнформацiйнi послуги (пункт 24 проекту) вiдсутнi слова мiнiмальнi або помiркованi (як було зафiксовано в Орхуськiй конвенцiї), що може стати перешкодою для реалiзацiї громадянами своiх конституцiйних прав на отримання екологiчної iнформацiї.
Текст зауважень

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
Пункт 24 потребує додаткового опрацювання.
Матеріали засідання

bullet   "МАМА-86-Харків"
В пункті 24 пропонуємо відмінити плату за інформаційні послуги.
Тексти зауважень

bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Харківській області
При визначенні рівнів плати за інформаційні послуги (п. 24) відсутні слова мінімальні або помірковані (як було зафіксовано в Орхуській конвенції), що може стати перешкодою для реалізації громадянами своїх конституційних прав на отримання екологічної інформації. Надання екологічної інформації повинно бути безоплатним, тому п.24 даного положення доцільно виключити.
Додаток до протоколу
 Відповідальність за порушення порядку надання екологічної інформації  
25. Порушення порядку надання екологічної інформації тягне за собою дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
25. Порушення порядку надання екологічної інформації тягне за собою дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства (вписати якого саме законодавства та які статті).
Додаток до протоколу
26. Особи, винні у порушенні порядку надання екологічної інформації, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
26. Особи, винні у порушенні порядку надання екологічної інформації, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства (вписати якого саме законодавства та які статті) України.
Додаток до протоколу
27. Порядок оскарження противоправних дій державних органів чи їх посадових осіб, які порушують права громадян із надання екологічної інформації, визначається законодавством України.
bullet   Рішення засідання Громадської ради при Державному управлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області
27. Порядок оскарження противоправних дій державних органів чи їх. посадових осіб, які порушують права громадян із надання екологічної інформації, визначається законодавством України (вписати якого саме законодавства та які статті).
Додаток до протоколу
   
Додаток 1
Запит на екологічну інформацію
________________________________________
(назва державного органу, органу місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства, суб'єкта підприємницької діяльності, до якого подається запит)
______________________________________
(прізвище, ім'я по-батькові запитувача або групи громадян (при колективному запиті) чи назва громадської організації)
_______________________________________ 
(повна адреса запитувача, телефон)

Відповідно до ст. 50 Конституції України прошу надати мені (нам) таку екологічну інформацію: ________________________________________
(зазначити конкретно)  


Інформацію прошу підготувати в такій матеріальній формі: (необхідне виділити):
 письмовій,
 електронній,
 аудіовізуальній,
 іншій матеріальній формі ___________________
(указати якій)

та:
 видати на руки,
 надати можливість ознайомитися на місці,
 вислати на адресу:
_________________________________________
(поштовий індекс, населений пункт, вулиця, № будинку, № квартири або офісу)  
 інше  ______________________________
(указати як)

У разі неможливості надати інформацію прошу у десятиденний термін підготувати письмову аргументовану відповідь відповідно до ст. 33 Закону України "Про інформацію". Оплату за додаткові інформаційні послуги у відповідності до прейскуранта робіт та тарифам гарантую.

Дата _____________________   

Підпис  ________________

Примітка:
запит краще надсилати рекомендованим листом із повідомленням про вручення, оскільки квитанція та повідомлення можуть бути необхідні в разі виникнення потреби оскарження своїх порушених прав у суді. 

bullet   Державне Управління екології i природних ресурсів в Рівненській області
Частину Додатку 1 від слів "Інформацію прошу підготувати..." до слів "інше" - вилучити.

Текст Додатку 1 "Оплату за додаткові інформаційні послуги у відповідності до прейскуранта робіт за тарифом гарантую" вилучити.
Лист від Управління

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному управлінні екоресурсів в Донецькій області
Предложить дополнить форму Запроса на экоинформацию ссылкой на ответственность в случае ее не предоставления.
Протокол засідання

bullet   Рішення Засідання Громадської ради
при Державному Управлінні екології та природних ресурсів у Львівській області
В Додатку 1 виключити пункт щодо оплати праці за додаткові інформаційні послуги.
Матеріали засідання

bullet   "МАМА-86-Харків"
Внести зміни до додатку 1 щодо запиту на екологічну інформацію в частині оплати додаткових інформаційних послуг. Пропонуємо їх відмінити.
Тексти зауважень
 
                 

[ Вступ ][ Зміст проекту ][ Порядок надання екологічної інформації ][ Участь громадян у прийнятті рішень ][ Зауваження та пропозиції ]
[ Таблиця пропозицій про порядок надання екологічної інформації ][ Таблиця пропозицій про участь громадян у прийнятті рішень ][ Таблиця відповідності та впровадження ]