Зміст проекту
  Вступ              
 

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від "___" _________ 2002 р. № ____
Київ


Про затвердження Положення
про участь громадськості в процесі прийняття рішень
з питань, що стосуються довкілля

З метою вжиття заходів щодо забезпечення прав громадськості у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, відповідно до статей 38, 40, 50 Конституції України, статей 3, 9, 21 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статей 3, 6, 8, 10, 11 Закону України "Про екологічну експертизу", статей 69-74 Закону України "Про звернення громадян", статей 12,13 Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", статей 8,9,12,18 Закону України "Про планування та забудову територій" та у зв'язку з ратифікацією Україною Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про участь громадськості в процесі прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля, що додається.

2. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах державним адміністраціям, міністерствам, відомствам, виконавчим комітетам органів 
місцевого самоврядування забезпечити сприяння громадськості у реалізації визначених законодавством України повноважень у сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки та внести зміни до своїх нормативних актів з цих питань.


Прем'єр-міністр України 

---------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2002 р. №


Положення
про участь громадськості в процесі прийняття рішень
з питань, що стосуються довкілля


Загальні питання

1. Це Положення регулює процедури реалізації права громадськості на участь в процесі прийняття рішень, що стосуються раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки ( далі - довкілля).

2. В цьому Положенні вживаються наступні терміни:

2.1. Громадськість означає одну або більше фізичних або юридичних осіб, або їх об'єднань та організацій, що діють згідно з чинним законодавством України.

2.2. Заінтересована громадськість – це громадськість, на яку справляє або може справляти негативний вплив процес прийняття рішень з питань раціонального використання та охорони природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, або така громадськість, яка має заінтересованість в цьому процесі. Громадські організації, статутна діяльність яких пов'язана з охороною навколишнього природного середовища та які відповідають вимогам діючого законодавства, вважаються такими, що мають заінтересованість.

2.3. Орган, який приймає рішення у сфері довкілля означає:
одноособовий чи колегіальний орган держави, центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань земельних ресурсів, з питань лісового господарства, з питань водного господарства, з питань містобудування та архітектурної політики, інші уповноважені на це центральні органи виконавчої влади, їх органи на місцях, або місцева державна адміністрація, або орган місцевого самоврядування, посадові особи центральних органів державної виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, які уповноважені приймати рішення з питань, що стосуються раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

2.4. Процедури прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля та залучення громадськості до яких обов'язкове включають:

розробку та прийняття міждержавних, загальнодержавних, регіональних та місцевих програм, планів, політичних документів, що стосуються довкілля;

розробку та прийняття законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що спрямовані на регулювання відносин у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

прийняття рішень щодо здійснення екологічно небезпечних видів діяльності, які відповідно до законодавства України визначені як об'єкти підвищеної небезпеки та по яких проведення державної екологічної експертизи обов'язкове, а також про оцінку впливу на навколишнє природне середовище таких видів діяльності;

прийняття рішень про видачу дозволів (ліцензій) на використання природних ресурсів, здійснення викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, в тому числі рішення про видачу дозволів на умисне вивільнення генетично змінених організмів, на поводження з небезпечними речовинами та відходами та їх розміщення в навколишньому природному середовищі.

2.5. Форми можливої участі громадськості у процедурі прийняття рішень, що стосуються довкілля – це
організовані у встановленому порядку публічні слухання, відкриті засідання, виступи у засобах масової інформації, подання усних та письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення представників громадськості до складу експертних груп, комісій по проведенню громадських екологічних експертиз.

2.6. Громадські слухання - це публічні слухання або відкриті засідання із залученням громадськості та з метою обговорення Заяви про наміри та/або Заяви про екологічні наслідки здійснення певної діяльності (експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки), яка впливає або може впливати на стан навколишнього природного середовища (спричиняти фізичний, біологічний або хімічний вплив на навколишнє природне середовище), або проекту рішення, яке планується прийняти щодо екологічно небезпечного виду діяльності чи експлуатації екологічно небезпечного об'єкта, всіх відповідних матеріалів щодо альтернативних варіантів такого рішення, включаючи відмову у наданні дозволу на здійснення такої діяльності, заходів щодо запобігання або зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище такого виду діяльності чи об'єкта, або проекту нормативного акту, що спрямований на регулювання відносин у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

2.7. Замовники прийняття рішень, що стосуються довкілля – це:

підприємства, установи, організації різних форм власності та господарювання, громадяни-підприємці, які мають намір здійснювати чи здійснюють діяльність, що пов'язана з використанням природних ресурсів, або впливає чи може впливати на стан навколишнього природного середовища, чи які експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки, по яких проведення державної екологічної експертизи обов'язкове;

державні органи-розробники проектів законодавчих та підзаконних нормативних актів, реалізація яких може мати негативний вплив на довкілля, проектів цільових і комплексних міждержавних, державних, регіональних та місцевих екологічних програм, проектів генеральних планів і схем розвитку населених пунктів, розміщення продуктивних сил, використання природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

державні органи, на які покладаються повноваження у сфері ліцензійної, оборонної діяльності, приватизації або інших форм зміни права власності та прийняття рішень з цих питань тощо.

2.8. Суб'єкти громадських слухань – замовники прийняття рішень, що стосуються довкілля, центральні органи виконавчої влади у галузі раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, їх органи на місцях, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, органи засобів масової інформації, заінтересована громадськість.

Ініціювання громадських слухань

3. Ініціатива винесення на громадські слухання рішень з питань, що стосуються довкілля покладається на замовника прийняття рішення та на орган, який приймає рішення у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки. 3.1. Підставами для винесення на громадські слухання рішень з питань, що стосуються довкілля є:

опублікування в республіканських та місцевих державних засобах масової інформації Заяви про наміри та/або Заяви про екологічні наслідки діяльності або експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища;

заява (клопотання) про видачу дозволу (ліцензії) на спеціальне використання природних ресурсів, на викиди, скиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, на умисне вивільнення генетично змінених організмів, на поводження з небезпечними речовинами та відходами;

підготовка органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, установами, організаціями проектів рішень з питань, що стосуються довкілля та опублікування їх у засобах масової інформації.

3.2. Заяви про наміри та/або Заяви про екологічні наслідки діяльності або експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища повинні включати таке:

опис промислового об'єкта, фізичні та технічні характеристики запропонованої діяльності, включаючи оцінки передбачуваних викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище та розміщення відходів;

опис найбільш суттєвих факторів впливу на навколишнє природне середовище;

опис заходів, передбачених для запобігання та/або зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, включаючи зменшення викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів;

огляд основних альтернативних рішень, розглянутих заявником;

інші можливі відомості.

3.3. Пропозиції щодо ініціювання громадських слухань з питань, обумовлених загальнодержавними та суспільними екологічними інтересами можуть надходити до органів держави, органів місцевого самоврядування і від заінтересованої громадськості.

Підготовка громадських слухань

4. Орган, який приймає рішення в сфері довкілля відповідно до своїх повноважень не пізніше, ніж за два місяці з моменту одержання заяви від замовника прийняття рішення про видачу відповідного дозволу на здійснення екологічно небезпечної діяльності, або про проведення державної експертизи відповідних об'єктів екологічної експертизи, або про розгляд та прийняття відповідного нормативного акту в сфері екології тощо залучає громадськість до публічних слухань або відкритих засідань шляхом:

а) оголошення (опублікування) по радіо, телебаченню та в інших засобах масової інформації відомостей про:

проект нормативного акту;

заяву (клопотання) про намір здійснювати запропонований вид діяльності, за якою буде прийматися рішення;

характер можливих рішень або проект рішення по запропонованому виду діяльності;

державний орган, відповідальний за прийняття рішення по запропонованому виду діяльності та до якого можна надсилати інформаційні запити, пропозиції, зауваження та рекомендації з питань прийняття рішення, що стосується довкілля та його адресу; строки надання інформаційних запитів, зауважень та пропозицій;

загальну інформацію, яка є в наявності щодо запропонованого виду
діяльності;

охоплення запланованого виду діяльності національною чи транснаціональною процедурою оцінки впливу на навколишнє середовище;

форми можливої участі громадськості у процедурі прийняття рішення;

час і місце проведення громадських слухань з цього питання;

б) розміщення таких відомостей на електронних носіях і базах даних, доступних для громадськості, включаючи Інтернет;

в) розсилки таких відомостей колу заінтересованої громадськості, особам та
організаціям, включених за їх проханням в спеціальний лист розсилки інформації;

г) розміщення оголошень в публічних місцях, в приміщеннях органів центральної та місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, уповноважених на прийняття рішення;

д) створення представницьких консультативних органів, або громадських дорадчих рад з числа представників органів державної влади, місцевого самоврядування, замовників рішення та громадськості з метою координації заходів по проведенню громадських слухань.

5. Орган, який приймає рішення в сфері довкілля повинен залучати громадськість і на більш ранній стадії – на стадії підготовки заявником заяви про наміри або підготовки проекту рішення, тобто коли рішення планується до прийняття, і всі його альтернативи відкриті для обговорення.

6. Для ініціювання громадських слухань громадськістю ії представники подають письмову заяву до органу, який приймає рішення в сфері довкілля, з обґрунтуванням необхідності проведення громадських слухань. Цей орган повинен розглянути заяву громадськості протягом 20 днів і прийняти рішення щодо доцільності проведення громадських слухань, про що повідомити заявника.

У випадку позитивного вирішення питання орган, відповідальний за прийняття рішення, призначає дату та місце проведення громадських слухань не пізніше як протягом 30 днів з моменту отримання заяви.

Відмова в проведенні громадських слухань повинна бути мотивована в письмовій формі органом, відповідальним за прийняття рішення.

7. З метою узгодження інтересів суб'єктів громадських слухань у разі виникнення розбіжностей у процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля створюються представницькі консультативні органи або дорадчі ради із числа представників громадськості, замовника рішення, органу, уповноваженого приймати рішення в сфері довкілля.

Проведення громадських слухань

8. Представницькі консультативні органи, або громадські дорадчі ради у терміни, визначені органом, який приймає рішення у сфері довкілля проводять громадські слухання у будь-яких зручних для громадськості формах (відкриті засідання, публічні слухання, виступи у засобах масової інформації, подання усних та письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення представників громадськості до складу експертних груп, комісій по проведенню громадських екологічних експертиз).

9. Якщо на ранніх стадіях громадськість не мала можливості взяти участь у процесі прийняття рішення з вини органу, який уповноважений приймати рішення в сфері довкілля, їй повинна бути надана така можливість на інших стадіях реалізації проектів та прийняття рішень з цих питань.

10. Громадські слухання розпочинаються із доповіді замовника або органа, який відповідальний за прийняття рішення про суть питань, включених до проекту рішення, яке планується прийняти, альтернативних варіантів рішення, включаючи можливість відмови від надання дозволів на здійснення запланованої діяльності, відповідних матеріалів про можливі негативні впливи на навколишнє природне середовище та заходи для їх запобігання та/або зменшення, про зміст проекту нормативного акту, про зауваження та пропозиції громадськості, які надійшли до початку громадських слухань.

11. Для проведення громадських слухань органом, який приймає рішення в сфері довкілля визначаються помірковані строки для різних етапів, що має забезпечити достатній час для інформованості громадськості про всі особливості з питань прийняття таких рішень. Громадськості повинно бути надано достатній час для ознайомлення з матеріалами, які стосуються запланованого рішення та формулювання запитів, зауважень, пропозицій та думки громадськості, в залежності від обсягу матеріалів, але не менш як 30 днів з моменту надання інформації.

12. Надання громадськості будь-яких відомостей з питань прийняття рішення, що стосується довкілля здійснюється на засадах повноти, об'єктивності, відкритості, доступності та безоплатності.

13. Під час проведення громадських слухань громадськості надається можливість вільно висловлювати думки щодо винесених на розгляд питань, подавати письмові та усні зауваження, пропозиції, рекомендації тощо, у письмовій формі - до початку громадських слухань, або в усній формі - під час громадських слухань.

Громадськості має бути також надана можливість ознайомлення з популярним резюме матеріалів з питань прийняття рішень, що стосуються довкілля.

14. Матеріали громадських слухань повинні записуватись за допомогою стенографічних або аудіо-, відео-, візуальних методів. Представники замовника рішення або органу, який приймає рішення у сфері довкілля повинні забезпечити відповіді на питання громадськості в усній формі під час громадських слухань та у письмовій формі після закінчення громадських слухань.

На запити громадськості з питань прийняття рішення, що стосується довкілля замовником рішення або органом, який приймає рішення мають бути надані повні, об'єктивні та обґрунтовані відповіді у строк, що не перевищує 10 календарних днів.

15. Звіти про публічні слухання, відкриті засідання з питань прийняття рішень, що стосуються довкілля разом із його стенограмою або аудіо (відео) записом мають бути представлені громадськості для ознайомлення за наявності запитів.

16. Загальна інформація про громадські слухання, їх основні висновки та пропозиції громадськості повинні бути опубліковані замовником рішення, або державним органом, який приймає рішення у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки у засобах масової інформації чи доведені до відома усіх заінтересованих осіб іншим можливим способом.

17. Фінансування участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля (крім участі громадськості в проведенні громадської екологічної експертизи) здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів або за рахунок замовника проекту рішення.

Завершення громадських слухань

18. Результати громадських слухань та інших форм участі громадськості повинні бути максимально враховані при підготовці проекту рішення.

19. Протягом 30 днів із дня проведення громадських слухань замовник рішення або орган, який приймає рішення у сфері довкілля аналізують всі рекомендації, зауваження та пропозиції, надані громадськістю в усній чи письмовій формі, дають відповіді з обґрунтуванням прийняття чи відхилення тієї чи іншої позиції чи зауваження, а також інформують громадськість про те, які з них враховані при прийнятті рішення.

В разі відсутності відповідей на зауваження та пропозиції громадськості рішення може бути оскаржене та скасоване в адміністративному або судовому порядку.

20. Після прийняття рішення, що стосується довкілля державний орган інформує громадськість про це рішення. Текст рішення надається громадськості разом з обґрунтуванням положень, покладених в його основу.

21. Представники громадськості, які проявляють достатню заінтересованість, або вважають, що мало місце порушення матеріальних або процесуальних норм права, мають право оскаржити законність будь-якого рішення, дій або бездіяльності в адміністративному або судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

22. При розробці нормативно-правових актів, загальнообов'язкових для виконання у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, їх проекти мають бути опубліковані в центральній та місцевій пресі.

Громадськості надається можливість висловити свої зауваження у терміни, достатні для ефективної участі, але не менш як за 30 днів з для опублікування таких проектів.

Громадськість залучається до ознайомлення з процедурою роботи над проектом та внесення пропозицій та зауважень безпосередньо або через представницькі органи. Пропозиції та зауваження громадськості щодо проектів нормативно-правових актів повинні бути розглянуті і максимально враховані.

______________

Варіант у MSWord

 
                 

[ Вступ ][ Зміст проекту ][ Порядок надання екологічної інформації ][ Участь громадян у прийнятті рішень ][ Зауваження та пропозиції ]
[ Таблиця пропозицій про порядок надання екологічної інформації ][ Таблиця пропозицій про участь громадян у прийнятті рішень ][ Таблиця відповідності та впровадження ]