Зміст проекту
  Вступ              
 

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від "___" _________ 2001 р. № ____ Київ

Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок надання екологічної інформації (додається).

2. Міністерству екології та природних ресурсів України, його територіальним органам разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади забезпечити аналіз застосування затвердженого цією постановою Положення і в разі потреби подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення до нього змін і доповнень.

3. Міністерству екології та природних ресурсів України і його територіальним органам разом із Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України, Державним комітетом зв'язку та інформатизації України, Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади забезпечити формування екологічної інформаційної системи та її інформаційне наповнення.

4. Міністерству фінансів України передбачити в державному бюджеті кошти на створення та експлуатацію екологічної інформаційної системи.

5. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Ради Міністрів Української РСР від 28 квітня 1990 р. № 100 "Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку та стан захворюваності населення".

Прем'єр-міністр України

Інд.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від "___"___________2001 р. № _______

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання екологічної інформації


Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закону України "Про екологічну експертизу", Закону України "Про інформацію", Закону України "Про звернення громадян", Закону України "Про санітарне та епідеміологічне благополуччя населення", Закону України "Про зони надзвичайної екологічної ситуації", Закону України "Про захист прав споживачів", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про відходи", Закону України "Про пестициди і агрохімікати", Закону України "Про охорону атмосферного повітря", Закону України "Про природно-заповідний фонд України", Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Закону України "Про тваринний світ", Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами", Закону України "Про тваринний світ", Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами", Лісовий кодекс України, Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Земельний кодекс України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України " Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля" з метою сприяння реалізації та захисту права кожної людини нинішнього і прийдешніх поколінь жити в безпечному навколишньому природному середовищі, сприятливому для її здоров'я та добробуту, підвищення рівня екологічної свідомості населення, подолання екологічної кризи.
 

Загальні положення


1. Це Положення визначає правові та організаційні засади забезпечення порядку надання екологічної інформації.

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

екологічна інформація – це будь-які відомості у письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про події, явища, матеріали, факти, процеси, публічно оголошені відомості та окремих осіб, причетних до сфери використання, відтворення та збереження природних ресурсів, природних об'єктів чи природних комплексів, охорони навколишнього природного середовища від шкідливого хімічного, фізичного чи біологічного впливу, забезпечення екологічної безпеки, а саме про:
  - стан навколишнього природного середовища чи його складових – землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного й тваринного світу та рівні їх забруднення;

  - біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи генетично змінені організми та їх взаємодію зі складовими навколишнього природного середовища;

  - джерела забруднення матеріали, речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори ( шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання, радіацію та інші), що впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я населення;

  - загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру, наслідки та результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні об'єкти та здоров'я громадян;

  - екологічні прогнози, плани й програми, заходи, в тому числі адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища;

  - фінансові витрати, спрямовані на здійснення природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища, інших джерел фінансування, економічний аналіз, здійснений у процесі прийняття рішень із питань, що стосуються навколишнього природного середовища;
екологічне інформаційне забезпечення — врегульована законодавством діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, яка спрямована на збирання, зберігання, обробку, узагальнення та оприлюднення підгалузей екологічної інформації;

еколого-інформаційні ресурси — систематичне збирання інформаційної літератури й документів (бюлетенів, періодичних видань, статистичних звітів, списків, реєстрів, обліково-кадастрових документів, наукових робіт тощо) у сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, які зафіксовані на паперових, електронних або будь-яких інших носіях, та які визначають чи фіксують екологічну інформацію;

довідковий фонд екологічної інформації — сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених для задоволення еколого-інформаційних потреб;

аналітично-системна обробка екологічної інформації — процес обробки екологічної інформації методом аналізу та синтезу змісту документів із метою одержання необхідних даних, а також шляхом їх класифікації, оцінки, зіставлення та узагальнення;

порядок надання екологічної інформації - це визначена законодавством України та цим Положенням процедура можливої та необхідної поведінки фізичних та юридичних осіб щодо збирання, отримування, зберігання, використання й поширення екологічної інформації.

Організація екологічного інформаційного забезпечення

3. Організація екологічного інформаційного забезпечення та формування екологічної інформаційної системи покладається в межах їх компетенції на Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, Міністерство екології та природних ресурсів і його територіальні органи, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України та інших органів виконавчої влади, на які законодавством України покладено здійснення функцій у цій сфері.

4. Інформування у сфері охорони навколишнього природного середовища (екологічне інформування) відповідно до законодавства України забезпечується шляхом:
  а) підготовки Міністерством екології та природних ресурсів щорічної Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні та її опублікування окремим виданням і розміщення в комп'ютерній мережі Інтернет;

  б) організації підготовки Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, Київською та Севастопольською міськими радами щорічних доповідей про стан навколишнього природного середовища відповідно Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва й Севастополя та їх оприлюднення через засоби масової інформації;

  в) систематичного інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншу деградацію навколишнього природного середовища й характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей;

  г) негайного інформування населення про надзвичайні екологічні ситуації у строки, визначені Законом України "Про зони надзвичайної екологічної ситуації";

  д) передача інформації та подальше її оприлюднення, отриманої у результаті проведення моніторингу довкілля, каналами інформаційних зв'язків органам, уповноваженим приймати рішення на основі отриманої інформації;

  е) забезпечення вільного доступу до екологічної інформації, що міститься у списках, реєстрах, архівах та інших базах даних, які не становлять державної таємниці.

5. Підприємства, установи, організації та суб'єкти підприємницької діяльності, діяльність яких визначена у встановленому законом порядку як екологічно небезпечна, зобов'язані оприлюднювати через засоби масової інформації відомості про негативні впливи на навколишнє природне середовище (викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів у навколишньому природному середовищі, інші фактори негативного впливу на навколишнє природне середовище), які виникають внаслідок здійснення ними господарської діяльності. Оприлюднення інформації здійснюється за рахунок підприємств, установ, організацій та суб'єктів підприємницької діяльності раз на квартал.

6. У разі виникнення аварій, катастроф, порушень природоохоронного законодавства, які спричиняють забруднення чи інший негативний вплив на навколишнє природне середовище, посадові особи (керівники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи) зобов'язані негайно повідомляти про ці факти, а також про заходи, вжиті для усунення чи ліквідації їх наслідків, населення та місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевої ради, спеціально уповноважені органи в галузі охорони навколишнього природного середовища.

7. Підприємства, установи, організації та суб'єкти підприємницької діяльності забезпечують первинний облік обсягів використання природних ресурсів, факторів впливу на навколишнє природне середовище та звітують про це у порядку статистичної звітності до державних органів.

8. Міністерство екології та природних ресурсів, його територіальні органи забезпечують формування та постійне оновлення електронних баз даних, які є доступними для громадськості через комп'ютерну мережу Інтернет. Така інформація має включати:

  - звіти про стан навколишнього природного середовища, в тому числі інформацію про якісні характеристики навколишнього природного середовища, хімічний, фізичний, біологічний та інший негативний вплив;

  - державні документи з питань екологічної політики, плани, програми та проекти законів, що стосуються раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної (природно-техногенної) безпеки, а також міжнародні угоди в галузі охорони навколишнього природного середовища;

  - іншу екологічну інформацію.

9. 3 метою аналітично-системної обробки екологічної інформації спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його територіальні органи створюють інформаційні центри екологічної інформації, які об'єднуються у державну екологічну інформаційну систему з виходом у комп'ютерну мережу Інтернет.

10. Створення такої державної екологічної інформаційної системи буде сприяти поліпшенню доступу громадськості до екологічної інформації, у тому числі:

  - концепції, стратегії, плани дій, соціально-економічні та екологічні програми, звіти про хід їх виконання, що готуються для розгляду на національному, регіональному та місцевому рівнях;

  - тексти міжнародних угод із питань, що стосуються навколишнього природного середовища.

11. Центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати оприлюдненню інформації про:

  - екологічні проблеми та можливі шляхи їх вирішення з метою залучення населення до участі у прийнятті рішень, що стосуються довкілля;

  - досвід співпраці з громадськістю у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної (природно-техногенної) безпеки;

  - порядок надання населенню пояснювальних матеріалів з екологічних питань для проведення громадських екологічних експертиз.
Порядок надання екологічної інформації.

12. Порядок надання екологічної інформації забезпечується шляхом:
  - реалізації права громадян, їх об'єднань, державних органів та юридичних осіб ( надалі - запитувачів) вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати екологічну інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій розсуд;

  - систематичної публікації її в офіційних друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках), поширення інформаційними службами державних органів та організацій, повідомлення її засобами масової інформації, публічних виступів;

  - безпосереднього доведення її запитувачам за їх запитом, в тому числі з автоматизованих інформаційно-аналітичних екологічних систем, бібліотечних та архівних фондів, списків, реєстрів тощо.
13. Інформаційний запит про надання екологічної інформації не містить вимоги аргументувати свою заінтересованість і подається переважно у письмовій формі в порядку, визначеному Законом України " Про інформацію". Примірний зразок інформаційного запиту додається ( Додаток 1 ).

14. У відповідь на запит про надання екологічної інформації запитувачам надається повна та достовірна екологічна інформація про запитану екологічну інформацію, в тому числі копії первинних документів, які містять таку інформацію.

15. Державний чи інший орган, зобов'язаний надати запитувачу інформацію у тій формі, в якій її просить надати запитувач.

16. Екологічна інформація надається у терміни, визначені Законом України "Про інформацію", але не пізніше одного місяця після подання запиту, якщо тільки обсяги та складність збору запитаної інформації не виправдовують продовження цього терміну до двох місяців після подання запиту. У разі необхідності продовження термінів зацікавлена особа повинна бути повідомлена не пізніше десяти днів з моменту надходження запиту.

17 У запиті про надання екологічної інформації може бути відмовлено, якщо інформація про яку запитувалося відноситься відповідно до законодавства України відноситься до державної чи комерційної таємниці.

18. У разі, якщо державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація незалежно від форми власності, об'єднання громадян чи посадова особа не має у своєму розпорядженні екологічної інформації, яка міститься у запиті, цей орган у десятиденний термін зобов'язаний письмово повідомити про це запитувача та вказати до якого державного органу він може звернутися по цю екологічну інформацію. Із запитом про надання екологічної інформації.

19. У випадках, коли інформація, що не підлягає оприлюдненню, може бути відокремлена від решти інформації без шкоди для конфіденційності тієї інформації, що не підлягає оприлюдненню, державні та інші органи, зобов'язані надавати цю решту екологічної інформації.

20. Відмова у запиті про надання екологічної інформації доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення та причин відмови. Із зазначенням причин відмови та роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

21. Відмова в запиті надається у десятиденний термін, але не пізніше одного місяця, якщо тільки складність інформації не виправдовує продовження ( відстрочення) цього строку до двох місяців із моменту подання запиту. Запитувача інформують про будь-яке продовження такого терміну і про його причини.

22. У відмові в задоволенні запиту та в повідомленні про його відстрочення мають бути зазначені:
  - посадова особа державного чи іншого органу, яка відмовляє в задоволенні запиту у визначений місячний термін;

  - дата відмови, дата надсилання або видачі повідомлення про відстрочення; мотивована підстава відмови або причини, із яких запитувана інформація (документ) не може бути надана у встановлений термін;

  - термін, у який буде задоволено запит при відстроченні його виконання.

23. Екологічна інформація, яка міститься у списках, реєстрах, архівах тощо надається безоплатно.

Статистичні дані надаються безоплатно незалежно від того, від кого вимагається їх одержання.

24. При наданні екологічної інформації спеціально уповноваженими органами може стягуватися плата за інформаційні послуги (підбір екологічної інформації за формою запитувача) та витрачені при цьому матеріальні засоби, яка в повному обсязі зараховується до Державного бюджету України.

В разі стягнення плати за надання екологічної інформації спеціально уповноважений орган повідомляють про обставини, що передбачають розмір плати.

Відповідальність за порушення порядку надання екологічної інформації


25. Порушення порядку надання екологічної інформації тягне за собою дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

26. Особи, винні у порушенні порядку надання екологічної інформації, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

27. Порядок оскарження противоправних дій державних органів чи їх посадових осіб, які порушують права громадян із надання екологічної інформації, визначається законодавством України.

______________
Додаток 1

Запит на екологічну інформацію

___________________________________________________________________________________________
(назва державного органу, органу місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства, суб'єкта підприємницької діяльності, до якого подається запит)
___________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я по-батькові запитувача або групи громадян (при колективному запиті) чи назва громадської організації)
___________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________
(повна адреса запитувача, телефон)

Відповідно до ст. 50 Конституції України прошу надати мені (нам) таку екологічну інформацію:
__________________________________________________________________________________________
(зазначити конкретно) __________________________________________________________________________________________


Інформацію прошу підготувати в такій матеріальній формі: (необхідне виділити):
 письмовій,
 електронній,
 аудіовізуальній,
 іншій матеріальній формі___________________________________________________________________
(указати якій)

та:
 видати на руки,
 надати можливість ознайомитися на місці,
 вислати на адресу:
__________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, населений пункт, вулиця, № будинку, № квартири або офісу) __________________________________________________________________________________________
 інше  ____________________________________________________________________________________
(указати як)

У разі неможливості надати інформацію прошу у десятиденний термін підготувати письмову аргументовану відповідь відповідно до ст. 33 Закону України "Про інформацію". Оплату за додаткові інформаційні послуги у відповідності до прейскуранта робіт та тарифам гарантую.

Дата _____________________ Підпис ________________________

Примітка:
запит краще надсилати рекомендованим листом із повідомленням про вручення, оскільки квитанція та повідомлення можуть бути необхідні в разі виникнення потреби оскарження своїх порушених прав у суді. 

______________

Варіант у MSWord

 
                 

[ Вступ ][ Зміст проекту ][ Порядок надання екологічної інформації ][ Участь громадян у прийнятті рішень ][ Зауваження та пропозиції ]
[ Таблиця пропозицій про порядок надання екологічної інформації ][ Таблиця пропозицій про участь громадян у прийнятті рішень ][ Таблиця відповідності та впровадження ]