Новини

4 лютого 2005
3 лютого 2005 року, в приміщенні Оргуського центру Міністерства охорони навколишнього природного середовища України відбулася презентація проекту громадської еколого-правової організації „ЕкоПраво-Київ” із залучення громадськості до процесу підготовки Національних звітів про впровадження міжнародних екологічних угод в Україні    >>>

 
 
 

..Архів новин


 

           НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 

          З А К О Н    У К Р А Ї Н И

              Про ратифікацію Конвенції про охорону
                    біологічного різноманіття


      ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 49, ст.433 )


     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     Конвенцію про охорону  біологічного  різноманіття,  підписану
від  імені  України  11  червня  1992  року  у  м.  Ріо-де-Жанейро
( 995_030 ), ратифікувати.


 Голова Верховної Ради України                            О.МОРОЗ

 м. Київ, 29 листопада 1994 року
      N 257/94-ВР
 

 

 

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И

        Про приєднання України до Картахенського протоколу
     про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття

      ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 44, ст.320 )     Верховна Рада України 
п о с т а н о в л я є:

     Приєднатися до Картахенського  протоколу  про  біобезпеку  до
Конвенції про  біологічне  різноманіття  (  995_935 ),  прийнятого
29 січня 2000 року в м. Монреалі (додається*).


 Президент України                                         Л.КУЧМА

 м. Київ, 12 вересня 2002 року
          N 152-IV
___________________
     * Додається до оригіналу.
 

 

 

 

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 р. № 1264-XII

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля,
 використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджені 
постановою Верховної Ради України від 05.03.1998 р. № 188/98-ВР

Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затверджене наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.02.2002 р. № 88

Положення про Державну систему моніторингу довкілля, затверджене постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ
Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х
Концепція Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025
 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 22.09.2004 р. № 675-р

Концепція збереження біологічного різноманіття України, затверджена
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1997 р. № 439

          Закон України „Про екологічну мережу України” від 24.06.2004  № 1864-IV
Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України
 на 2000-2015 роки”, затверджена Законом України від 21.09.2000 р. № 1989-III

Закон України „Про охорону археологічної спадщини” від 18.03.2004 р. № 1626-IV

Загальнодержавна програма збереження та використання об’єктів культурної
спадщини на 2004-2010 роки, затверджена Законом України від 20.04.2004 р. № 1692-IV
Генеральна схема планування території України, затверджена Законом України від
 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ
Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 р. № 1805-ІІІ
Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення Координаційної ради з
 питань формування національної екологічної мережі” від 29.11.2001 р. № 1603

Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на
 Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки, затверджена постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 634

Порядок погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення
 (викупу), надання земельних ділянок, затверджений наказом Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України від 05.11.2004 р. № 434
 Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні („Заповідники”),
 затверджена постановою Верховної Ради України від 22.09.1994 р. № 177/94-ВР

Закон України „Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 р.№ 2456-XII

Закон України „Про Червону книгу України” від 07.02.2002 р. № 3055-ІІІ

Постанова Верховної Ради України „Про впорядкування управління заповідниками
 та національними природними парками” від 23.12.1993 р. № 3788-ХІІ

Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення додержання
 законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України”
 11.11.2004 р. № 1396/2004

Положення про Зелену книгу України, затверджене постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.08.2002 р. № 1286

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження такс для обчислення
 розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного
 законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України” від
 21.04.1998 р. № 521
Положення про службу державної охорони природо-заповідного фонду,
 затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 р. № 1127
Знаки розрізнення, зразки, порядок та норми носіння форменого одягу
 працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України,
 затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від
20.10.2000 р. № 171
Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне
 надбання, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. № 174
 
Водні ресурси
Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР
Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і
 Чорного морів, затверджена Законом України від 22.03.2001 р. № 2333-III
Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення
 якості питної води, затверджена постановою Верховної Ради України від 27.12.1997 р.
 № 123/97-ВР
Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо поліпшення
 екологічного стану акваторій Чорного та Азовського морів, інших водних об’єктів” від
 04.03.2004 р. № 110-р
Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення Міжвідомчої робочої групи
 з питань техногенної та екологічної безпеки внутрішніх морських вод, територіального
 моря та виключної (морської) економічної зони України на Чорному та Азовському
 морях” від 29.01.2003 р. № 132
Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь
 міжнародного значення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
 29.08.2002 р. № 1287
Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами,
 затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465
Постанова Кабінету Міністрів України „Про правовий режим зон санітарної
 охорони водних об’єктів” від 18.12.1998 р. № 2024
Порядок здійснення державного моніторингу вод, затверджений постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 815
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо охорони водно-болотних
 угідь, які мають міжнародне значення” від 23.11.1995 р. № 935
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо зниження забруднення
 північно-західної частини Чорного моря в районі м. Одеси” від 21.10.1993 р. № 867
Положення про Міжвідомчу комісію з екологічних питань Азовського і Чорного
 морів, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного
 середовища України від 10.02.2004 р. № 47
Положення про Державну екологічну інспекцію з охорони довкілля Північно-
Західного регіону Чорного моря Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України від 27.07.2004 р. № 282

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі
 внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду,
 пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації,
 затверджена наказом Державного комітету України по водному господарству від
 29.12.2001 р. № 290

Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в
місцях водокористування населення, затверджені Головним державним санітарним
лікарем СРСР від 06.07.1988 р. № 4631-88
 
Земельні ресурси
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III
Закон України „Про землеустрій” від 22.05.2003 р. № 858-IV
Закон України „Про охорону земель” від 19.06.2003 р. № 962-IV

План заходів щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері
 охорони і раціонального використання земель в Автономній Республіці Крим,
 затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 319-р

Розпорядження Президента України „Про Національну програму охорони земель
 на 1996-2005 роки” від 17.02.1996 р. № 34/96-рп
Постанова Кабінету Міністрів України „Про вилучення і надання земельних
 ділянок для суспільних та інших потреб, погодження місць розташування об'єктів та
 зміну цільового призначення земель” від 12.12.2002 р. № 1873
Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення Державної інспекції з
 контролю за використанням і охороною земель” від 25.12.2002 р. № 1958
Положення про моніторинг земель, затверджене постановою Кабінету Міністрів
 України від 20.08.1993 р. № 661 
Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського
 призначення, затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від
 26.02.2004 р. № 51 
Порядок консервації земель, затверджений наказом Державного комітету України
 по земельних ресурсах від 17.10.2002 р. № 175
Методичні рекомендації щодо економічного стимулювання суб'єктів
 землекористування за діяльність, пов'язану з охороною земель, та встановлення плати за
 погіршення природних властивостей угідь, затверджені наказом Державного комітету
 України по земельних ресурсах від 28.12.1996 р. № 126
Вказівка Державного комітету України по земельних ресурсах „Про використання,
 охорону та моніторинг особливо цінних земель” від 03.11.1997 р. № 55
 
Лісові ресурси

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-XII

Державна програма „Ліси України” на 2002-2015 роки, затверджена постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. № 581
Указ Президента України „Про заходи щодо посилення державного контролю у
 сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів” від 05.01.2004 р. № 1/2004
Порядок поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій захисності та виділення
 особливо захисних земельних ділянок лісового фонду, затверджений постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. № 557
Заходи по розширеному відтворенню і раціональному використанню лісових
 ресурсів, посиленню охорони та підвищенню захисних функцій лісів на період до 2000
 року, схвалені постановою Ради Міністрів УРСР від 12.05.1087 р. № 174
Наказ Державного комітету лісового господарства України, Міністерства
 внутрішніх справ України „Про підвищення ефективності взаємодії органів внутрішніх
справ та державних органів лісового господарства з питань охорони лісів” від 26.12.2003
 р. № 211/1637
 
Рослинний і тваринний світ
Закон України „Про рослинний світ” від 09.04.1999 року № 591-XIV
Інструкція про порядок установлення нормативів спеціального використання
 природних рослинних ресурсів, затверджена наказом Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 12.02.2002 р. № 61

Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах
 міського типу України, затверджена наказом Державного комітету будівництва,
 архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 р. № 226

Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України,
 затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному
 господарству від 29.07.1994 р. № 70

Закон України „Про тваринний світ” від 03.03.1993 р. № 3041-XII

Закон України „Про мисливське господарство та полювання” від 22.02.2000 р. № 1478-ІІІ
Закон України „Про бджільництво” від 22.02.2000 р. № 1492-ІІІ
Ліміти добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у
 сезон полювання 2004 - 2005 років, затверджені наказом Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України від 19.04.2004 р. № 164
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України „ Про введення
 тимчасового обмеження на спеціальне використання китоподібних Чорного та
 Азовського морів” від 25.11.2002 р. № 462
Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин
 (відтворювальних ділянок), затверджений наказом Державного комітету лісового
 господарства України від 22.01. 2004 р. № 4
Інструкція про порядок проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів,
 затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 08.06.2004 р. № 215 
Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок
 порушень правил рибальства та охорони водних живих ресурсів, затверджена наказом
 Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього
 природного середовища України від 12.07.2004 р. № 248/273 
Положення про громадських інспекторів рибоохорони, затверджене наказом
 Міністерства аграрної політики України від 09.10.2002 р. № 324
 Правила видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її
 межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про
 міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою
 зникнення, затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
 Міністерства аграрної політики України від 16.04.2002 р. № 147/110
 
Атмосферне повітря
Закон України „Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992 р. № 2707-XII

Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного
 повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 р. № 343

 

Усі документи можна знайти за адресою: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi